Telerau Partner ar gyfer Gwasanaeth

Mae’r Telerau Partner hyn yn berthnasol i’r Trwyddedau Rhaglen MFC a brynwyd gan y Partner (fel y nodir yn y Ffurflen Archebu) i eithrio unrhyw delerau eraill y mae’r partner yn ceisio eu gosod neu eu hymgorffori, neu a awgrymir gan fasnach, arfer, ymarfer neu gwrs delio.

1. Dehongli

1.1 Bydd gan y termau diffiniedig a ddefnyddir yn y Telerau hyn yr ystyr a bennir yn y Ffurflen Orchymyn a/neu yn y cymal 1 hwn o’r Telerau Partner hyn (fel y bo’n berthnasol):

ystyr “Data Asesu” (“Assessment Data”) yw Data Myfyrwyr ac unrhyw adroddiadau, dadansoddiadau a/neu argymhellion awtomataidd a/neu bwrpasol a gynhyrchir gan MFC (drwy gyfrwng Rhaglen MFC neu fel arall) mewn perthynas â’r Data Myfyrwyr hwnnw;

Gwybodaeth Gyfrinacholystyr “” yw’r holl wybodaeth berchnogol, hawliau eiddo deallusol, gwybodaeth, syniadau, cysyniadau, cyfrinachau masnach, dyluniadau, manylebau, llawlyfrau, rhaglenni cyfrifiadurol, data p’un ai o natur fusnes, ariannol, technegol neu annhechnegol a gwybodaeth arall sydd wedi’i dynodi’n glir gan barti fel un sy’n gyfrinachol iddo (p’un a yw’n cael ei farcio’n “gyfrinachol”) neu y dylid ei ystyried yn rhesymol yn gyfrinachol (gan gynnwys Rhaglenni MFC sy’n Wybodaeth Gyfrinachol MFC);

ystyr “Blwyddyn Contract” (“Contract Year“) yw cyfnod o ddeuddeg mis sy’n dechrau ar y Dyddiad Cychwyn neu ben-blwydd y Dyddiad Cychwyn, fel y bo’n gymwys;

Mae i “rheolydd” yr ystyr a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data;

ystyr “Deddfwriaeth Diogelu Data” (“Data Protection Legislation”) yw Deddf Diogelu Data 2018 (“GDPR”), GDPR y DU fel y’i diffinnir yn adran 3(10) (fel y’i hategir gan adran 205(4)) o’r DPA (“UK GDPR”) ac unrhyw gyfreithiau eraill yn y DU sy’n ymwneud â diogelu data personol a phreifatrwydd unigolion;

ystyr “Llwyfan MFC” (“MFC Platform”) yw porth diogel lle gall y Myfyrwyr gyrchu a chwblhau’r Rhaglenni MFC ac y bydd Defnyddwyr Staff yn cael mynediad priodol iddo gan MFC ar gais rhesymol gan y Partner;

ystyr “partner nad yw’n ysgol” (“non-school partner“) yw busnes sy’n darparu gwasanaethau addysgol i fyfyrwyr (boed yn uniongyrchol neu drwy Gleient Ysgol);

ystyr “Ffurflen Orchymyn” (“order form“) yw’r ffurflen archebu sy’n nodi manylion allweddol y Cytundeb Partner, a ddehonglir yn unol â’r Telerau Partner hyn;

ystyr “Cytundeb Partner” (“Partner Agreement“) yw’r cytundeb partner yr ymrwymir iddo rhwng yr MFC a’r Partner wrth iddo gael ei weithredu gan y ddau barti, gan ymgorffori’r Ffurflen Orchymyn a’r Telerau Partner hyn;

ystyr “Cleient Ysgol” (“School Client“) yw ysgol neu sefydliad addysgol arall sy’n caffael Trwyddedau Rhaglenni MFC trwy Bartner Nad yw’n Ysgol;

ystyr “Defnyddwyr Staff” (“Staff Users“) yw staff, ymgynghorwyr a/neu unrhyw ddefnyddwyr awdurdodedig perthnasol eraill sy’n cael mynediad gan MFC i’r Llwyfan MFC mewn cysylltiad â darparu Rhaglenni MFC i’r Myfyrwyr;

ystyr “myfyriwr” (“student”) yw myfyriwr y rhoddir mynediad iddo i un o fwy o Raglenni MFC gan MFC yn unol â’r Cytundeb Partner;

Mae “Data Myfyrwyr” yn golygu’r holl wybodaeth a ddarperir gan neu ar ran y Myfyriwr mewn perthynas â Rhaglen MFC.

1.2 Oni bai bod y cyd-destun yn gofyn fel arall, bydd geiriau yn yr unigol yn cynnwys y lluosog ac yn y lluosog yn cynnwys yr unigol.

1.3 Mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn gyfeiriad ato fel y’i diwygiwyd, ei ymestyn neu ei ailddeddfu o bryd i’w gilydd a bydd cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys yr holl is-ddeddfwriaeth a wneir o bryd i’w gilydd o dan y statud neu’r ddarpariaeth statudol honno.

1.4 Rhaid dehongli unrhyw eiriau sy’n dilyn y telerau, gan gynnwys, yn benodol, er enghraifft neu unrhyw fynegiant tebyg fel darluniadol ac ni fyddant yn cyfyngu ar synnwyr y geiriau, disgrifiad, diffiniad, ymadrodd neu derm sy’n rhagflaenu’r telerau hynny.

2. Trwyddedau Rhaglen MFC

2.1 Mae MFC drwy hyn yn rhoi trwydded anghyfyngedig, anhrosglwyddadwy i’r Partner i hyrwyddo a sicrhau bod Rhaglenni’r MFC ar gael i fyfyrwyr sydd wedi’u lleoli yn y Diriogaeth yn unol â thelerau’r Cytundeb Partner.

2.2 Mae MFC yn cydnabod, lle mae’r Partner yn Bartner Nad yw’n Ysgol, y gall y Partner ddewis gwerthu Trwyddedau Rhaglen MFC i Gleient Ysgol (i sicrhau bod ar gael i’w myfyrwyr) a/neu’n uniongyrchol i Fyfyriwr.

2.3 Rhaid i’r Partner gydymffurfio â’r holl gyfreithiau perthnasol (gan gynnwys cyfreithiau defnyddwyr i’r graddau sy’n gymwys i weithgareddau’r Partner mewn cysylltiad â’r Cytundeb Partner).

2.4 Mae’r partner yn cytuno:

2.4.1 sicrhau bod y Myfyrwyr a’r Defnyddwyr Staff yn cadw cyfrinair diogel a chyfrinachol cyfrinachol ar gyfer eu mynediad unigol i’r Llwyfan MFC;

2.4.2 cyfarwyddo myfyrwyr i gael mynediad i’r Llwyfan MFC gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost personol y maent yn ei reoli (h.y. cyfeiriad e-bost y mae’r myfyriwr wedi cofrestru ar ei gyfer yn bersonol trwy ddarparwr fel Gmail, Outlook, GMX neu Yahoo).

2.5 Ni fydd y Partneriaid (a bydd yn sicrhau nad yw’r Myfyrwyr a’r Defnyddwyr Staff yn gwneud hynny):

2.5.1 cael mynediad at y cyfan neu unrhyw ran o’r Llwyfan MFC neu Raglen MFC er mwyn adeiladu cynnyrch neu wasanaeth sy’n cystadlu â Llwyfan MFC neu Raglenni MFC;

2.5.2 mynediad, storio, dosbarthu neu drosglwyddo unrhyw firws, llyngyr, ceffyl Trojan neu gydran niweidiol neu aflonyddgar arall yn ystod unrhyw fynediad i’r Rhaglen MFC neu Raglenni MFC; neu

2.5.3 ceisio copïo, addasu, dyblygu, creu gweithiau deilliadol o, ffrâm, drych, ailgyhoeddi, lawrlwytho, arddangos, trosglwyddo, neu ddosbarthu’r cyfan neu unrhyw ran o Lwyfan MFC neu Raglen MFC ar unrhyw ffurf neu gyfrwng neu drwy unrhyw fodd neu ymgais i wrthdroi llunio, dadosod, gwrthdroi peiriannydd neu fel arall leihau i ffurf ganfyddadwy gan bobl gyfan neu unrhyw ran o Lwyfan MFC neu Raglen MFC. ac eithrio i’r graddau a ganiateir yn benodol gan y Telerau Partner hyn a/neu fel y caniateir gan unrhyw gyfraith berthnasol nad yw’n gallu cael ei gwahardd.

3. Cymorth Rhaglen MFC

3.1 Bydd MFC yn darparu sgiliau a gofal rhesymol i’r Rhaglenni MFC ac yn unol â’r Telerau Partner hyn.

3.2 Mae MFC yn gwarantu y bydd y Rhaglenni MFC yn perfformio ym mhob ffordd berthnasol gyda’r manylebau a ddarperir gan MFC.

3.3 Mae MFC yn darparu sesiynau hyfforddi unwaith y flwyddyn academaidd. Rhaid i’r Partner fynychu sesiwn hyfforddi a gyflwynir gan MFC cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl y Dyddiad Cychwyn a, lle bo’n berthnasol, ar ddechrau pob blwyddyn academaidd wedi hynny drwy gydol cyfnod y contract.

3.4 Bydd y Partner yn gyfrifol am ddarparu cymorth rheng flaen ar gyfer y Rhaglenni MFC i’r Myfyrwyr (a/neu, os yw’r Partner yn Bartner Nad yw’n Ysgol, Cleientiaid yr Ysgol a’u Defnyddwyr Staff). Bydd hyn yn cynnwys ymateb i gwestiynau cyffredinol yn ymwneud â’r Rhaglenni MFC a rhoi cymorth i ddiagnosis a chywiro problemau a wynebir gan unrhyw ddefnyddwyr o’r fath. Rhagwelir y bydd y Partner yn gallu darparu cyfeiriad a datrys y rhan fwyaf o faterion cymorth a brofir gan ddefnyddwyr ar sail y deunyddiau hyfforddi ac arweiniad a ddarperir gan MFC i’r Partner.

3.5 Bydd y Bartner, ar gais rhesymol gan y Partner (lle nad yw’r Partner yn gallu datrys ymholiad neu fater cymorth), yn darparu cefnogaeth a chymorth rhesymol mewn perthynas â Llwyfan MFC a Rhaglenni MFC yn ystod oriau busnes arferol MFC ac heb unrhyw gost ychwanegol.

3.6 Bydd y Partner yn cael cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Cwmni o unrhyw ddeunyddiau marchnata, cyfarwyddyd neu ddeunyddiau eraill y mae’r Partner yn dymuno eu defnyddio mewn perthynas â’r Rhaglenni MFC neu sy’n ymgorffori’r enw MFC (ac eithrio deunyddiau a ddarperir i’r Partner gan MFC).

4. Ffioedd a Thalu

4.1 Mae pob Trwydded Rhaglenni MFC yn amodol ar Ffi Trwydded (ynghyd â TAW neu unrhyw dreth werthu berthnasol arall) ac yn caniatáu i un myfyriwr gyrchu a defnyddio’r bwndel Rhaglen MFC a ddewiswyd.

4.2 Rhaid i’r Partner dalu Ffi’r Drwydded (a gyfrifir yn unol â’r Ffurflen Archebu) i MFC yn unol â’r telerau talu a bennir yn y Ffurflen Archebu.

4.3 Mae’r partner yn cydnabod ac yn cytuno bod unrhyw ostyngiad a roddir i Ffi’r Drwydded yn y Flwyddyn Contract gyntaf yn amodol ar i’r Partner brynu’r nifer lleiaf o Drwyddedau Rhaglen MFC a bennir yn y Ffurflen Orchymyn mewn perthynas â gweddill y Cyfnod Contract (sef, yr ail Flwyddyn Contract neu’r ail a’r drydedd flwyddyn gontract, fel y bo’n berthnasol). Os yw’r partner yn methu â bodloni’r gofynion prynu gofynnol a bennir yn y Ffurflen Archebu, bydd gan y Cwmni hawl i adennill unrhyw ostyngiad perthnasol mewn perthynas â blynyddoedd blaenorol y contract a bydd y partner yn ad-dalu unrhyw symiau o’r fath oherwydd MFC ar alw.

Enghraifft 1: Os yw Partner yn dewis cyfnod contract o ddwy flynedd ac nad yw’n bodloni’r gofynion prynu gofynnol ar gyfer ail flwyddyn y contract, yna bydd gan y Cyngor hawl i ad-dalu’r gostyngiad a roddir i Ffi’r Drwydded ar gyfer y Flwyddyn Contract gyntaf.

Enghraifft 2: Os yw Partner yn dewis cyfnod contract o 3 blynedd ac yn bodloni’r gofynion prynu gofynnol ar gyfer yr ail flwyddyn gontract ond nid y drydedd flwyddyn contract, bydd gan y Cyngor Cymwys hawl i ail-gyfrifo’r Ffioedd Trwydded a dalwyd fel bod y gostyngiad sy’n berthnasol i gontract dwy flynedd yn lle’r gostyngiad sy’n berthnasol i gontract tair blynedd.

4.4 Os bydd parti yn methu â gwneud unrhyw daliad sy’n ddyledus i’r parti arall o dan y Cytundeb Partner erbyn y dyddiad dyledus ar gyfer talu, yna bydd y parti diffygiol yn talu llog ar y swm hwyr ar y gyfradd o 4% y flwyddyn yn uwch na chyfradd sylfaenol Barclays Bank o bryd i’w gilydd. Bydd llog o’r fath yn cronni bob dydd o’r dyddiad dyledus hyd nes y telir y swm hwyr, p’un ai cyn neu ar ôl dyfarnu.

4.5 Os bydd unrhyw fethiant gan y Partner i gydymffurfio â’i rwymedigaethau talu o dan y Cytundeb Partner, mae MFC yn cadw’r hawl i atal hawl y Partner i sicrhau bod Rhaglenni MFC ar gael a gall hyn gynnwys atal mynediad i’r Llwyfan MFC ar gyfer y partner a chleientiaid y partner.

5. Eiddo deallusol

5.1 Mae’r Partner yn cydnabod ac yn cytuno bod MFC a/neu ei drwyddedwyr yn berchen ar yr holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn y Llwyfan MFC, y Rhaglenni MFC a’r Data Asesu (ac eithrio’r Data Myfyrwyr). Ac eithrio fel y nodir yn benodol yn y Telerau Partner hyn, nid yw MFC yn rhoi unrhyw hawliau na thrwyddedau i’r Partner mewn perthynas â’r Llwyfan MFC, y Rhaglenni MFC na’r Data Asesu (ac eithrio’r Data Myfyrwyr).

5.2 Mae MFC yn gwarantu na fydd darparu a defnyddio’r Rhaglen MFC a Rhaglenni MFC yn unol â’r Telerau Partner hyn yn torri hawlfraint unrhyw drydydd parti.

5.3 Os oes honiad bod y defnydd a wneir gan y Partner a/neu ei Defnyddwyr Awdurdodedig y Platfform MFC a/neu Raglen MFC yn unol â’r Telerau Partner hyn yn torri hawlfraint trydydd parti, bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech resymol i:

5.3.1 caffael yr hawl i’r Partner a’i Ddefnyddwyr Awdurdodedig barhau i ddefnyddio’r Platfform MFC a/neu’r Rhaglen MFC (fel y bo’n berthnasol) yn unol â’r Telerau Partner hyn (neu fel y cytunwyd fel arall rhwng y partïon yn ysgrifenedig);

5.3.2 gwneud unrhyw addasiadau, addasiadau neu addasiadau i’r Platfform MFC a/neu’r Rhaglenni MFC (fel y bo’n berthnasol) fel sy’n angenrheidiol er mwyn iddynt ddod yn rhai nad ydynt yn torri; neu

5.3.3 disodli’r Llwyfan MFC a/neu’r Rhaglen MFC (fel y bo’n berthnasol) gyda meddalwedd, cynnwys neu ddeunydd arall nad yw’n torri fel y bo’n berthnasol.

5.4 Os na all MFC ddatrys yr hawliad drwy gymryd un o’r camau gweithredu o dan gymal 5.3 uchod, bydd gan MFC yr hawl i derfynu’r Cytundeb Partner yn amodol ar ad-dalu unrhyw Ffioedd Trwydded Trwydded sy’n ymwneud â Thrwydded Rhaglen MFC nas defnyddiwyd (neu unrhyw gyfran berthnasol ohono).

6. Data asesu

6.1 I’r graddau bod MFC yn berchen ar y Data Asesu ac unrhyw hawliau eiddo deallusol ynddo, mae MFC drwy hyn yn rhoi:

6.1.1 i’r Cwmni yr hawl i ddefnyddio’r Data Asesu, ac is-drwyddedu, at ddibenion arfer ei hawliau a chyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb Partner, yn amodol ar gydsyniad y Myfyrwyr perthnasol a chydymffurfiaeth y Partner â’r Telerau Partner hyn, yn benodol, ei rwymedigaethau diogelu data a chyfrinachedd;

6.1.2 (os yw’r partner yn Bartner Nad yw’n Bartner Ysgol) hawl i’w Gleientiaid Ysgol ddefnyddio, ac is-drwyddedu’r defnydd o’r Data Asesu sy’n ymwneud â Myfyrwyr y Cleient Ysgol hwnnw, yn amodol ar gydsyniad y Myfyrwyr perthnasol a chydymffurfiaeth y Cleient Ysgol â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data ac unrhyw gyfreithiau cymwys eraill; a

6.1.3 i bob myfyriwr, hawl i ddefnyddio unrhyw Ddata Asesu a gynhyrchir mewn perthynas â’r myfyriwr hwnnw.

6.2 Mae’r Partner yn cydnabod ac yn cytuno y bydd gan y Cwmni hawl i gasglu a defnyddio’r Data Asesu ar ffurf ddienw, yn amodol ar gydymffurfio â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

6.3 Mae’r Partner yn cydnabod y gall MFC:

6.3.1 datgelu Data Asesu Myfyriwr i riant neu warcheidwad y myfyriwr hwnnw ar gais (oni bai bod y myfyriwr yn gwrthwynebu datgeliad o’r fath yn ysgrifenedig i MFC); a

6.3.2 Casglu a defnyddio’r Data Asesu ar ffurf ddienw, yn amodol ar gydymffurfio â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

6.4 Os ac i’r graddau y mae’r Partner yn berchen ar unrhyw hawliau eiddo deallusol yn y Data Myfyrwyr, mae’r Partner trwy hyn yn rhoi trwydded anghyfyngedig i MFC i gadw a defnyddio Data Myfyrwyr yn y modd a ragwelir gan y Telerau Partner hyn.

7. Diogelu Data

7.1 Mae’r partïon yn cydnabod ac yn cytuno bod pob parti yn Rheolydd mewn perthynas â’r data personol (fel y’i diffinnir yn GDPR y DU) y mae’n ei brosesu o dan y Cytundeb hwn ac mewn cysylltiad (“Data Personol“), gan gynnwys Data Myfyrwyr.

7.2 Bydd pob parti, mewn perthynas â’i brosesu a’i ddefnydd o’r Data Personol, yn cydymffurfio bob amser â’i rwymedigaethau fel Rheolwr o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data, gan gynnwys trwy roi a chynnal mesurau technegol a sefydliadol priodol ar waith i amddiffyn rhag prosesu Data Personol heb awdurdod neu anghyfreithlon ac yn erbyn colled neu ddinistrio damweiniol, neu ddifrod i’r data personol;

7.3 Yn ogystal, mewn perthynas ag unrhyw Ddata Personol a ddatgelir gan un parti i’r llall o dan y Cytundeb hwn (“Data Personol a Rennir“), bydd pob parti yn:

7.3.1 sicrhau bod ganddo’r holl hysbysiadau a chydsyniadau angenrheidiol a seiliau cyfreithlon ar waith i alluogi trosglwyddo’r Data Personol a Rennir yn gyfreithlon i’r parti arall (a fydd yn angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y partïon);

7.3.2 hysbysu’r parti arall yn brydlon am unrhyw geisiadau gwrthrych data neu gwynion sy’n ymwneud â’r Data Personol a Rennir ac, os gofynnir amdano, rhoi cymorth rhesymol i’r parti arall wrth ymateb i unrhyw geisiadau neu gwynion o’r fath; a

7.3.3 hysbysu’r parti arall yn brydlon am unrhyw dor-data personol sy’n ymwneud â’r Data Personol a Rennir ac unrhyw gyfathrebiadau gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (neu unrhyw gorff cyfnewid cyfatebol) mewn perthynas â’r Data Personol a Rennir a darparu unrhyw gymorth y gall y parti arall ofyn yn rhesymol. Mae’r Partner yn cydnabod ac yn cytuno, er mwyn galluogi MFC i drosglwyddo’r Data Myfyrwyr i’r Partner a/neu’r Cleientiaid Ysgol (lle mae unrhyw endidau o’r fath wedi’u lleoli y tu allan i’r Deyrnas Unedig a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd), gall y Cyngor Cyllid a Chyllid Cymru ei gwneud yn ofynnol i’r Partner a/neu’r Cleientiaid Ysgol (fel y bo’n berthnasol) ymrwymo i’r cymalau cytundebol safonol perthnasol ar gyfer trosglwyddo data personol i drydydd gwledydd, fel y’i diweddarwyd, ei ddiwygio neu ei newid o bryd i’w gilydd (“Cymalau Cytundebol Safonol.” Mae’r Partner yn cytuno, os yw Cleient Ysgol wedi’i leoli y tu allan i’r Deyrnas Unedig a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac nad yw wedi’i sefydlu mewn gwlad y cyhoeddwyd penderfyniad digonolrwydd cymwys mewn perthynas â hi, bydd y Partner yn caffael bod y Cleient Ysgol yn ymrwymo i’r Cymalau Cytundebol Safonol gyda’r Partner yn gweithredu yn enw ac ar ran MFC. Mae MFC drwy hyn yn awdurdodi’r Partner i ymrwymo i’r Cymalau Cytundebol Safonol (fel y darperir gan MFC i’r Partner o bryd i’w gilydd) yn enw ac ar ran MFC, ar yr amod na fydd y partner yn gwneud unrhyw newidiadau i’r Cymalau Cytundebol Safonol hynny a chydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol a bennir gan y Cytuniadau Cytundebol Safonol.

8. Cyfrinachedd

8.1 Bydd pob parti yn trin Gwybodaeth Gyfrinachol y parti arall yn gyfrinachol ac eithrio i’r graddau y caniateir datgeliad yn benodol o dan y Telerau Partner hyn neu y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng y partïon.

8.2 Mae’r partïon yn cydnabod y gellir datgelu’r Wybodaeth Gyfrinachol:

8.2.1 i unrhyw gyflogeion, swyddogion, cynrychiolwyr neu gynghorwyr y parti hwnnw y mae angen iddynt wybod yr wybodaeth; a

8.2.2 i’r graddau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, gan unrhyw lys awdurdodaeth gymwys neu gan unrhyw gorff rheoleiddio neu weinyddol.

8.3 Mae’r partïon yn cydnabod na fydd y Wybodaeth Gyfrinachol yn cynnwys unrhyw wybodaeth sydd:

8.3.1 yn hysbys yn gyhoeddus ac eithrio drwy unrhyw weithred neu anwaith y parti sy’n ei dderbyn;

8.3.2 ym meddiant cyfreithlon y parti arall cyn y datgeliad neu yn cael ei ddatgelu’n gyfreithlon i’r parti derbyn gan drydydd parti heb gyfyngiad ar ddatgelu; neu

8.3.3 yn cael ei ddatblygu’n annibynnol gan y parti sy’n derbyn a gall tystiolaeth ysgrifenedig ddangos datblygiad annibynnol o’r fath.

9. Cyfyngu ar Atebolrwydd

9.1 Ni fydd unrhyw beth yn y Cytundeb Partner yn eithrio nac yn cyfyngu ar atebolrwydd MFC am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ei esgeulustod neu am dwyll neu gamliwio twyllodrus.

9.2 Yn amodol ar gymal 9.1, ni fydd y Bartneriaeth yn atebol i’r Partner o dan unrhyw amgylchiadau, boed hynny mewn camwedd (gan gynnwys am esgeulustod neu dorri dyletswydd statudol), contract, camliwio, adferiad neu fel arall am unrhyw golled, costau, iawndal neu dreuliau anuniongyrchol, colli busnes, disbyddu ewyllys da a/neu golledion tebyg neu golled neu lygredd data neu wybodaeth, neu golled economaidd pur, fodd bynnag yn codi o dan y Cytundeb Partner.

9.3 Yn amodol ar gymalau 9.1 a 9.2, cyfyngir atebolrwydd MFC am golled uniongyrchol mewn camwedd, contract neu fel arall sy’n codi o dan neu mewn cysylltiad â’r Cytundeb Partner, ym mhob Blwyddyn Contract, i gyfanswm y Ffioedd Trwydded a dalwyd neu’n daladwy i MFC gan y Partner yn y Flwyddyn Contract honno (neu, yn achos atebolrwydd sy’n codi ar ôl terfynu’r Cytundeb Partner, neu pan ddaw’r Cytundeb Partner i ben, neu ddod i ben, i’r swm a dalwyd neu’n daladwy gan y partner yn y flwyddyn contract derfynol).

9.4 Ac eithrio fel y nodir yn benodol yn y Telerau Partner hyn mae’r holl amodau, gwarantau, telerau ac ymgymeriadau, datganedig neu ymhlyg, p’un ai trwy statud, cyfraith gwlad, arfer masnach, arfer, cwrs delio neu fel arall (gan gynnwys heb gyfyngiad ynghylch ansawdd, perfformiad neu addasrwydd at y diben) mewn perthynas â Llwyfan MFC a rhaglenni MFC yn cael eu heithrio i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

9.5 Mae’r Partner yn cydnabod ac yn cytuno, a bydd yn sicrhau bod y Myfyrwyr (a, lle mae’r Partner yn Bartner An-Ysgol, Cleientiaid yr Ysgol) yn deall ac yn cytuno, bod:

9.5.1 mae’r Cytundeb Partner (gan gynnwys y trwyddedau a roddir oddi tano) rhwng y Partner a’r MFC ac nad yw MFC yn rhoi unrhyw warantau i’r Myfyrwyr (neu, os yw’r Partner yn Bartner An-Ysgol, y Cleientiaid Ysgol) mewn perthynas â’r Rhaglenni MFC ac nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd i’r Myfyrwyr (neu, lle mae’r Partner yn Bartner Nad yw’n Bartner Ysgol, Cleientiaid yr Ysgol) am unrhyw golled, boed hynny’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ac p’un ai mewn contract, camwedd, neu sy’n deillio fel arall o ddarpariaeth MFC o Raglenni MFC neu unrhyw wasanaethau cysylltiedig i Fyfyrwyr o’r fath (neu, lle mae’r Partner yn Bartner An-Ysgol, Cleientiaid yr Ysgol) yn unol â’r Cytundeb Partner; a

9.5.2 bwriad y Rhaglenni MFC yw cynorthwyo myfyrwyr i wneud dewisiadau addysgol a gyrfaoedd gwybodus trwy ddarparu gwybodaeth gyffredinol ac arweiniad i Fyfyrwyr (yn seiliedig ar y data a gyflwynwyd gan bob myfyriwr o’r fath) – ni fwriedir i’r Rhaglenni MFC weithredu fel offer gwneud penderfyniadau diffiniol a dylid adolygu a dehongli’r holl ganlyniadau gydag arweiniad gweithiwr gyrfaoedd proffesiynol.

10. Tymor a Therfyniad

10.1 Bydd y Cytundeb Partner yn cychwyn ar y Dyddiad Cychwyn ac, oni chaiff ei derfynu’n gynharach yn unol â’r Telerau Partner hyn, bydd yn parhau am gyfnod y contract.

10.2 Caiff y naill barti neu’r llall derfynu’r Cytundeb Partner ar unwaith (neu ar ôl y cyfryw gyfnod rhybudd ag y mae’n ei weld yn dda) heb ragfarnu unrhyw un o’i hawliau neu rwymedïau, trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r parti arall os:

10.2.1 mae’r parti arall yn cyflawni unrhyw doriad materol (a all, heb gyfyngiad, gynnwys cyfres o fân doriadau) o delerau’r Cytundeb Partner sydd, os yw’n gallu ei gywiro) yn methu â datrys hynny o fewn tri deg (30) diwrnod o rybudd ysgrifenedig gan y parti cyntaf sy’n pennu’r toriad ac yn ei gwneud yn ofynnol i dorri’r fath gael ei unioni; neu

10.2.2 yn methu â thalu ei ddyledion; neu’n mynd yn fethdalwr; neu os yw’n ddarostyngedig i orchymyn neu benderfyniad ar gyfer ei ddiddymiad, gweinyddu, dirwyn i ben neu ddiddymu (ac eithrio at ddibenion cyfuno neu ailadeiladu toddydd); bod ganddo dderbynnydd, rheolwr, ymddiriedolwr, diddymwr, gweinyddwr neu swyddog tebyg a benodwyd dros y cyfan neu unrhyw ran sylweddol o’i asedau; (a) ymrwymo i neu gynnig unrhyw gyfansoddiad neu drefniant gyda’i gredydwyr yn gyffredinol; neu’n stopio neu’n bygwth rhoi’r gorau i fusnes; neu os yw’n destun unrhyw ddigwyddiad neu fynd ymlaen tebyg.

11. Canlyniadau Terfynu

11.1 Ar ddiwedd neu derfynu’r Cytundeb Partner:

11.1.1 bydd yr holl Ffioedd Trwydded sy’n weddill yn ddyledus ar unwaith i MFC a bydd gan y Partner ddim mwy na 30 diwrnod i drosglwyddo’r cyfryw daliad i MFC;

11.1.2 bydd yr holl drwyddedau a roddir gan MFC i’r Partner a’r Myfyrwyr a Defnyddwyr Staff i gyrchu a defnyddio’r Rhaglen MFC a Rhaglenni MFC yn dod i ben ar unwaith ac eithrio i’r graddau y mae MFC o’r farn bod unrhyw fynediad parhaus yn briodol o dan yr amgylchiadau (er enghraifft, er mwyn galluogi’r Myfyrwyr i gwblhau’r Rhaglenni MFC); a

11.1.3 bydd unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb Partner sy’n benodol neu drwy oblygiad y bwriedir iddo oroesi i ddod i ben neu derfynu’r Cytundeb Partner yn goroesi ac yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

11.2 Bydd unrhyw derfynu’r Cytundeb Partneriaeth heb ragfarnu unrhyw hawliau neu rwymedïau eraill y gall y naill barti neu’r llall fod â hawl iddynt o dan y Cytundeb Partner neu yn gyfreithiol.

12. Archwilio

Ar hysbysiad ysgrifenedig rhesymol ymlaen llaw, bydd y Partner yn rhoi mynediad i MFC yn ystod oriau busnes arferol i’w systemau, cofnodion a staff i’r graddau sy’n angenrheidiol er mwyn i MFC wirio bod y Partner a’i Defnyddwyr Awdurdodedig yn cyrchu ac yn defnyddio’r Rhaglen MFC yn unol â thelerau’r drwydded ac i wirio fel arall gydymffurfiad y Partner â’i rwymedigaethau o dan y Cytundeb Partner.

13. Allforio

Ni fydd y naill barti na’r llall yn allforio, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, unrhyw ddata technegol a gaffaelwyd gan y parti arall o dan y Cytundeb Partner (neu unrhyw gynnyrch, gan gynnwys meddalwedd, sy’n ymgorffori unrhyw ddata o’r fath) yn groes i unrhyw gyfreithiau neu reoliadau cymwys (“Cyfreithiau Rheoli Allforio”), gan gynnwys deddfau a rheoliadau allforio’r Unol Daleithiau, i unrhyw wlad y mae’r llywodraeth neu unrhyw asiantaeth ohoni adeg ei allforio yn gofyn am drwydded allforio neu gymeradwyaeth lywodraethol arall heb gael trwydded o’r fath yn gyntaf. neu gymeradwyaeth.

14. Gwrth-lygredd

Bydd pob parti yn cynnwys: (i) cydymffurfio â’r holl gyfreithiau, statudau, rheoliadau a chodau perthnasol sy’n ymwneud â gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-lygredd, gan gynnwys Deddf Llwgrwobrwyo y DU 2010; (ii) wedi sefydlu a chynnal a chadw mewn lle drwy gydol cyfnod y contract ei bolisïau a’i weithdrefnau ei hun a luniwyd i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfau gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-lygredd, fel y bo’n briodol; a (iii) adrodd yn brydlon i’r parti arall unrhyw gais neu alw am unrhyw fantais ariannol gormodol neu fantais arall o unrhyw fath a wneir neu a dderbyniwyd ganddo mewn cysylltiad â pherfformiad y Cytundeb Partner.

15. Hysbysiadau

15.1 Bydd unrhyw hysbysiad y mae’n ofynnol ei roi o dan y Cytundeb Partner yn ysgrifenedig ac yn cael ei ddanfon â llaw neu negesydd masnachol neu ei anfon drwy e-bost at y parti arall gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a nodir yn y Cytundeb Partner hwn neu a hysbysir fel arall gan barti i’r llall o bryd i’w gilydd.

15.2 Bernir bod hysbysiad a gyflwynir â llaw, negesydd masnachol neu e-bost wedi ei dderbyn pan gaiff ei ddanfon (neu os nad yw danfon yn ystod oriau busnes arferol y parti derbynnydd, am 9 y bore ar y diwrnod busnes cyntaf ar ôl ei ddanfon).

16. Cyffredinol

16.1 Mae’r Cytundeb Partner yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y partïon mewn perthynas â’r pwnc yma ac yn disodli’r holl drafodaethau, cytundebau, trefniadau a dealltwriaeth flaenorol rhwng y partïon o ran hynny.

16.2 Ni fydd y naill barti na’r llall yn atebol am unrhyw oedi yn neu am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb Partner, ac eithrio rhwymedigaeth i wneud unrhyw daliad sy’n ddyledus i’r parti arall, os achosir yr oedi neu’r methiant hwnnw gan amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth resymol y parti hwnnw gan gynnwys tanau, streiciau, gwrthryfel, terfysgoedd, embargo, neu reoliadau unrhyw awdurdod sifil neu filwrol.

16.3 Ni fydd y Cwmni yn aseinio, trosglwyddo, is-gontractio, codi tâl na delio mewn unrhyw fodd arall ag unrhyw un o’i hawliau a/neu rwymedigaethau o dan y Cytundeb Partner heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan GBFC.

16.4 Ni fydd y Cwmni yn ei gynrychioli ei hun fel asiant i MFC at unrhyw ddiben, yn rhoi unrhyw amod neu warant nac yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth ar ran MFC neu ymrwymo MFC i unrhyw rwymedigaethau cytundebol, neu fel arall yn wynebu unrhyw atebolrwydd ar ran y Gronfa.

16.5 Ni fydd methiant neu oedi y naill barti neu’r llall i arfer neu orfodi unrhyw hawl o dan y Cytundeb Partner yn gweithredu fel hepgoriad o’r hawl honno nac yn atal arfer neu orfodi ar unrhyw adeg neu ar ôl hynny.

16.6 Ni fydd unrhyw amrywiad i’r Cytundeb Partner yn effeithiol, oni bai ei fod yn ysgrifenedig ac wedi’i lofnodi gan y partïon (neu eu cynrychiolwyr awdurdodedig).

16.7 Ni fydd gan unrhyw berson nad yw’n barti i’r Cytundeb Partner unrhyw hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

16.8 Bydd y Cytundeb Partner ac unrhyw anghydfod neu hawliad (gan gynnwys unrhyw anghydfod neu hawliad nad yw’n gytundebol) sy’n deillio ohono neu mewn cysylltiad ag ef neu ei destun yn cael ei lywodraethu gan, a’i ddehongli yn unol â deddfau Cymru a Lloegr a’r partïon yn cytuno’n ddiymwad y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth anghyfyngedig i setlo unrhyw anghydfod neu hawliad (gan gynnwys unrhyw anghydfod neu hawliad nad yw’n gytundebol) sy’n codi o neu mewn cysylltiad ag ef. cysylltiad â’r Cytundeb Partner neu ei fater pwnc.

Diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2021