Cwcis

Mae pob gwefan sy’n eiddo i ac yn cael ei gweithredu gan My Future Choice Group a rhai cwmnïau partner cysylltiedig yn defnyddio cwcis. Mae cwci yn ffeil testun bach y mae tri math ohonynt:

Cwcis sesiwn: Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i gynnal rhywbeth o’r enw cyflwr sesiwn. Os ydych chi’n ystyried eich taith drwy’r wefan i fod yn sgwrs gyda ni ac mae’r cwci hwn yn atgoffa’r wefan lle’r oeddem yn y sgwrs honno (er enghraifft, os gwnaethoch ofyn i ni ychwanegu cynnyrch at eich basged siopa, y tro nesaf y byddwch chi’n clicio ar y fasged mae’n dal i fod yno). Mae angen y rhain er mwyn i’r wefan weithredu ond nid ydynt yn cael eu defnyddio mewn unrhyw ffordd i’ch adnabod chi’n bersonol.

Cwcis parhaol: Mae’r rhain yn storio ychydig o rifau ar eich disg galed. Gallwch eu gweld trwy edrych ar gyfeiriadur cwcis gosodiad eich porwr os oes gennych ddiddordeb. Maent yn para am amser hir a phob tro y byddwch yn dod i’n safle byddwch yn anfon copi ohonynt atom. Rydym yn eu defnyddio i’ch adnabod rhwng ymweliadau. Er enghraifft, os oeddech chi’n edrych ar gynnyrch penodol y tro diwethaf i chi fod ar y safle ac yna mae gennym ‘gynnig’ cysylltiedig a allai fod o ddiddordeb i chi, efallai y byddwn yn defnyddio’r cwci hwn i’ch adnabod chi a dangos ein cynnig hwn i chi. Nid yw’n ofynnol i’r wefan weithio ond gallant wella eich profiad. Nid ydym yn storio unrhyw ddata personol yn y cwcis hyn, dim ond rhif unigryw sy’n eich adnabod i ni.

Cwcis Trydydd Parti: O bryd i’w gilydd rydym yn cario hysbysebion gan drydydd partïon ar ein gwefan. Weithiau efallai y byddant yn anfon cwci atoch. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y rhain.

Er na allwch rwystro cwcis “sesiwn” gan fod gofyn iddynt weithredu’n gywir gallwch ffurfweddu eich porwr gwe fel y gall wrthod cwcis “parhaol” a “thrydydd parti.” Bydd sut rydych chi’n gwneud hyn yn dibynnu ar y porwr rhyngrwyd rydych chi’n ei ddefnyddio (er enghraifft, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, ac ati) ac felly mae’n anymarferol i ni fanylu yma sut y gallwch chi wrthod y cwcis hynny. Cyfeiriwch at wefan y gwneuthurwr porwr gwe perthnasol lle dylech allu derbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cwcis hysbysebu: maent yn caniatáu rheoli hysbysebion a gynhwysir gan drydydd partïon, fel Facebook a’n partneriaid hysbysebu, mewn platfform gwe neu ein gwasanaethau. Defnyddir y cwcis hyn i gyfyngu ar amlder a threfnu sut mae defnyddwyr yn derbyn yr hysbysebion hyn.

Cwcis hysbysebu ymddygiadol: maent yn caniatáu rheoli hysbysebion sydd wedi’u cynnwys mewn gwefan, cymhwysiad neu blatfform. Mae’r cwcis hyn yn storio gwybodaeth am ymddygiad defnyddwyr a geir trwy arsylwi parhaus ar eu harferion syrffio, sy’n caniatáu proffilio arddangos hysbysebion a allai fod o ddiddordeb i’r defnyddiwr.

Gall trydydd partïon fel Facebook a’n partneriaid hysbysebu ddefnyddio cwcis yn y Gwasanaethau a’r tu allan iddynt at y dibenion uchod, sy’n cynnwys casglu eich gwybodaeth am weithgaredd ar-lein yn y gwahanol wefannau, a defnyddio’r wybodaeth honno i ddarparu hysbysebion yn ein Gwasanaethau neu mewn safleoedd eraill am gynhyrchion a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi.

Yn benodol, mae My Future Choice Group yn defnyddio’r cwcis trydydd parti canlynol i gasglu gwybodaeth at ddibenion ystadegol am eich defnydd o’r wefan ac i gynnwys hysbysebu yn ein Gwasanaethau:

Google Analytics o Google, Inc., yn gwmni y mae ei bencadlys yn 1600 Amffitheatr Parkway, Mountain View, CA 94043, Unol Daleithiau, a ddefnyddir i ddarparu ystadegau a dadansoddiad am nifer yr ymweliadau, eu hyd, eich data cymdeithasol-ddemograffig (iaith, lleoliad, cyflenwr Rhyngrwyd …), ac ati.

Facebook, Inc. Mae Willow Road yn gwmni sydd â’i bencadlys yn 1601 Willow Road, Menlo Park, California, Unol Daleithiau. Pan fydd ein defnyddwyr yn defnyddio ein gwasanaethau trwy blatfform gwe Facebook, gall Facebook ddefnyddio cwcis at ddibenion gwahanol. Gallwch ddod o hyd i bolisi cwcis Facebook yn y ddolen ganlynol: https://www.facebook.com/policies/cookies/