Hysbysiad Preifatrwydd i Gwsmeriaid

Beth yw pwrpas y ddogfen hon?
Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn amlinellu sut yr ydym ni, My Future Choice Group Limited (o hyn ymlaen “MyFutureChoice”), cwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yn Lloegr o dan rif cwmni 14104709, yn casglu, storio ac yn defnyddio’r data personol rydych chi’n ei ddarparu i ni trwy eich defnydd o’n gwefannau megis pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr a / neu pan fyddwch chi’n prynu ein rhaglenni. Llyfrau, gofyn am wybodaeth neu gofrestru ar gyfer digwyddiadau (p’un ai trwy ein gwefan, neu dros y ffôn neu e-bost).

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol i ni, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni ei defnyddio yn unol â’r holl gyfreithiau sy’n ymwneud â diogelu gwybodaeth bersonol (rydym yn cyfeirio at y deddfau hyn gyda’n gilydd yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn fel y “cyfreithiau diogelu data”).

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i gwsmeriaid sy’n prynu rhaglenni neu lyfrau gennym ni a/neu sy’n defnyddio ein gwefannau. Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad hwn, ynghyd ag unrhyw hysbysiad neu bolisi preifatrwydd arall y gallwn ei ddarparu ar achlysuron penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu gwybodaeth bersonol.

Pa wybodaeth fyddwn ni’n ei chasglu amdanoch chi?
Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod yr unigolyn hwnnw ohono. Nid yw’n cynnwys data lle mae’r hunaniaeth wedi’i dileu (data dienw).

Efallai y byddwn yn casglu, storio a defnyddio’r categorïau canlynol o wybodaeth bersonol amdanoch chi:

 • Hunaniaeth a manylion cyswllt fel eich enw, teitl, cyfeiriad bilio, cyfeiriad e-bost dosbarthu a rhif ffôn.
 • Data ariannol fel eich cyfrif banc a manylion cardiau talu.
 • Data trafodion gan gynnwys manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych a manylion eraill am gynhyrchion rydych chi wedi’u prynu gennym ni.
 • Data technegol a defnydd am sut rydych chi’n defnyddio ein gwefan ac am eich offer, gweithredoedd pori a phatrymau.
 • Data marchnata a chyfathrebu gan gynnwys eich dewisiadau ar dderbyn marchnata gennym ni a’n trydydd partïon a’ch dewisiadau cyfathrebu.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu data cyfanredol fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben. Gall data cyfanredol fod yn deillio o’ch data personol ond nid yw’n cael ei ystyried yn ddata personol yn y gyfraith gan nad yw’r data hwn yn datgelu eich hunaniaeth yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cyfuno’ch data defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy’n cyrchu nodwedd wefan benodol. Fodd bynnag, os ydym yn cyfuno neu’n cysylltu data cyfun â’ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfun fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Nid ydym yn casglu unrhyw gategorïau arbennig o ddata personol amdanoch chi (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a data genetig a biometrig). Nid ydym ychwaith yn casglu unrhyw wybodaeth am euogfarnau troseddol a throseddau.

Sut y byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol?
Fel arfer, byddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol gennych chi trwy eich defnydd o’n gwefan neu os byddwch yn mynychu digwyddiad sydd gennym. Rydym yn defnyddio dulliau gwahanol i gasglu data oddi wrthych ac amdanoch gan gynnwys trwy:

 • Cysylltiadau uniongyrchol. Efallai y byddwch yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni wrth gwrdd â ni yn ein digwyddiadau neu drwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan neu drwy ohebu â ni drwy’r post, ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi’n ei ddarparu pan fyddwch chi’n prynu ein cynnyrch, tanysgrifio i’n cylchlythyr neu gyhoeddiadau eraill, yn gofyn am anfon marchnata atoch chi neu roi adborth i ni.
 • Technolegau neu ryngweithiadau awtomataidd. Wrth i chi ryngweithio â’n gwefan, efallai y byddwn yn casglu data technegol yn awtomatig am eich offer, gweithredoedd pori a phatrymau. Rydym yn casglu’r data personol hwn trwy ddefnyddio cwcis, logiau gweinydd a thechnolegau tebyg eraill. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio darparwyr dadansoddeg fel Google i gasglu data technegol.

Byddwn ond yn defnyddio eich data personol pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio eich data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle mae angen i ni gyflawni’r contract rydym ar fin ymrwymo iddo neu yr ydym wedi ymrwymo iddo gyda chi.
 • Lle bo hynny’n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) ac nid yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn diystyru’r buddiannau hynny.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol.

Dibenion y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar eu cyfer
Rydym wedi nodi isod, mewn fformat tabl, ddisgrifiad o’r ffyrdd yr ydym yn bwriadu defnyddio eich data personol, a pha rai o’r seiliau cyfreithiol rydym yn dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau cyfreithlon lle bo hynny’n briodol. Sylwch y gallwn brosesu eich data personol ar gyfer mwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y diben penodol yr ydym yn defnyddio eich data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch am y sail gyfreithiol benodol yr ydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol lle mae mwy nag un sail wedi’i nodi yn y tabl isod.

Pwrpas/GweithgareddSail gyfreithlon ar gyfer prosesu gan gynnwys sail budd cyfreithlon
I brosesu a chyflwyno eich archeb ac i reoli ein perthynas â chi fel arall.Cyflawni contract gyda chi. Yn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiweddaru ein cofnodion ac i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynnyrch/gwasanaethau)
Gweinyddu a diogelu ein busnes a’r wefan hon (gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, cynnal a chadw systemau, cefnogi, adrodd a chynnal data).Yn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (ar gyfer rhedeg ein busnes, darparu gwasanaethau gweinyddol a TG, diogelwch rhwydwaith, i atal twyll ac ati) Angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
Darparu cynnwys perthnasol o’r wefan i chi a defnyddio dadansoddeg data i wella ein gwefan, cynhyrchion/gwasanaethau, marchnata, perthnasoedd cwsmeriaid a phrofiadauYn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiweddaru a pherthnasol ein gwefan, i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynnyrch/gwasanaethau, i’w datblygu, i dyfu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)
I wneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am nwyddau neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi.Yn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddatblygu ein cynnyrch / gwasanaethau a thyfu ein busnes)

Lle mae angen i ni gasglu eich data personol at y dibenion a nodir uchod (er enghraifft, i ymrwymo i neu gyflawni contract gyda chi), os byddwch yn methu â darparu’r data hwnnw pan ofynnir amdano, efallai na fyddwn yn gallu cyflawni’r contract sydd gennym neu yr ydym yn ceisio ymrwymo iddo gyda chi (er enghraifft, i ddarparu’r cynhyrchion hynny i chi).
rydych yn dymuno prynu neu’r cylchlythyr yr hoffech ei dderbyn) neu efallai na fyddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau i chi fel arall (er enghraifft, ymateb i gais neu ymholiad rydych yn ei gyflwyno i ni).

Marchnata
Efallai y byddwn yn defnyddio eich data adnabod, cyswllt, technegol a defnydd i ffurfio barn ar yr hyn yr ydym yn meddwl y gallai fod arnoch ei eisiau neu ei angen, neu beth allai fod o ddiddordeb i chi. Dyma sut rydym yn penderfynu pa gynhyrchion a chynigion a allai fod yn berthnasol i chi.

Byddwch yn derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni os ydych wedi gofyn am wybodaeth gennym neu wedi prynu nwyddau gennym ac, ym mhob achos, nid ydych wedi optio allan o dderbyn y marchnata hwnnw. Gallwch ddewis peidio â derbyn negeseuon marchnata gennym ar unrhyw adeg.

Sut rydym yn defnyddio cwcis pan fyddwch yn cyrchu ein gwefan
Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei roi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i geisiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion, eich hoff bethau a’ch cas bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Gallwch osod eich porwr i wrthod cwcis porwr cyfan neu rai ohonynt, neu i’ch rhybuddio pan fydd gwefannau’n gosod neu’n cyrchu cwcis. Os ydych chi’n analluogi neu’n gwrthod cwcis, nodwch y gallai rhai rhannau o’r wefan hon ddod yn anhygyrch neu beidio â gweithredu’n iawn.

Cysylltiadau â gwefannau eraill
Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddwch wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Sut y byddwn yn rhannu ac yn datgelu eich gwybodaeth bersonol?

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon lle bo hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith, lle bo angen gweinyddu’r berthynas waith gyda chi neu lle mae gennym sail gyfreithlon arall dros wneud hynny.

Efallai y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth bersonol gyda’r partïon canlynol at y dibenion perthnasol a nodir uchod:

 • Ein darparwyr talu (fel Stripe, PayPal a WorldPay).
 • Ein darparwyr gwasanaeth sy’n cyflenwi gwasanaethau TG a gweinyddu systemau a gwasanaethau TG technegol eraill gan gynnwys dadansoddi data.

Nid ydym yn caniatáu i’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio eich data personol at eu dibenion eu hunain a dim ond caniatáu iddynt brosesu eich data personol at ddibenion penodol ac yn unol â’n cyfarwyddiadau.

Os yw’r trydydd partïon a ddefnyddiwn yn rheolwyr data yn eu rhinwedd eu hunain (er enghraifft, y proseswyr talu a ddefnyddiwn), byddant hefyd yn ddarostyngedig i gyfreithiau diogelu data.

Trosglwyddiadau rhyngwladol
Nid ydym yn trosglwyddo (nac yn caniatáu i’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti drosglwyddo) eich gwybodaeth bersonol
y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Diogelwch data
Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli, ei defnyddio neu ei chyrchu’n ddamweiniol mewn ffordd anawdurdodedig, ei newid neu ei datgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad at eich gwybodaeth bersonol i’r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd angen gwybod am fusnes. Byddant ond yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar ein cyfarwyddiadau ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd. Gellir cael manylion y mesurau hyn gennym gan ddefnyddio’r manylion yn yr adran “Cysylltu â ni” isod.

Rydym hefyd wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data a byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reolydd perthnasol am doriad tybiedig lle mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol?
Byddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni’r dibenion y gwnaethom ei gasglu ar eu cyfer, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifeg neu adrodd. Er mwyn penderfynu ar y cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ac a allwn gyflawni’r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a’r gofynion cyfreithiol cymwys.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni gadw gwybodaeth sylfaenol am ein cwsmeriaid (gan gynnwys Data cyswllt, hunaniaeth, ariannol a thrafodion) am chwe blynedd ar ôl iddynt roi’r gorau i fod yn gwsmeriaid at ddibenion cyfreithiol a threth.

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler yr adran isod am ragor o wybodaeth. Sylwch y gallwn ddienw eich data personol (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol ac os felly gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb rybudd pellach i chi.

Eich hawliau diogelu data
O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfraith diogelu data mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol. Gall hyn gynnwys yr hawliau canlynol:

 • Gofyn am fynediad at eich gwybodaeth bersonol (a elwir yn gyffredin yn “gais gwrthrych data”). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi a gwirio ein bod yn ei phrosesu’n gyfreithlon.
 • Gofyn am gywiro’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw wybodaeth anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch chi.
 • Gofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu ddileu gwybodaeth bersonol lle nad oes rheswm da i ni barhau i’w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich gwybodaeth bersonol lle rydych wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler isod).
 • Gwrthwynebu prosesu eich data personol. Mae’r hawl hon yn berthnasol pan fyddwn yn dibynnu ar ein buddiannau cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy’n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu gwybodaeth bersonol amdanoch, er enghraifft os ydych am i ni sefydlu ei chywirdeb neu’r rheswm dros ei brosesu.
 • Gofyn am drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i barti arall (a elwir yn “hawl i gludadwyedd data”).
 • Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl. Mewn unrhyw amgylchiadau lle rydym wedi dibynnu ar eich caniatâd i gasglu, prosesu a throsglwyddo eich gwybodaeth bersonol at ddiben penodol, mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar gyfer y prosesu penodol hwnnw ar unrhyw adeg. Unwaith y byddwn wedi derbyn hysbysiad eich bod wedi tynnu eich caniatâd yn ôl, ni fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth at y diben neu’r dibenion y cytunwyd arnynt yn wreiddiol, oni bai bod gennym sail gyfreithlon arall dros wneud hynny yn y gyfraith. Ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi dynnu’ch caniatâd yn ôl.

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion yn ein hadran “Cysylltu â ni” isod.

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol (neu i arfer unrhyw un o’r hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn codi ffi resymol os yw’ch cais yn amlwg yn ddi-sail, ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, efallai y byddwn yn gwrthod cydymffurfio â’ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol (neu i arfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mae hwn yn fesur diogelwch i sicrhau nad yw gwybodaeth bersonol yn cael ei datgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i’w derbyn. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn i chi am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’ch cais i gyflymu ein hymateb.

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais cyfreithlon o fewn mis. Weithiau gall gymryd mwy na mis i ni os yw’ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

Awdurdod Diogelu Data
Mae gennych hawl i wneud cwyn ar unrhyw adeg i awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer materion diogelu data. Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw hon y gellir cael mynediad i’w manylion drwy wefan yr ICO yn https://ico.org.uk/global/contact-us/

Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddelio â’ch pryderon cyn i chi gysylltu â’r ICO felly cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion yn ein hadran “Cysylltu â ni” isod.

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn
Rydym yn cadw’r hawl i ddiweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, a byddwn yn rhoi hysbysiad preifatrwydd newydd i chi pan fyddwn yn gwneud unrhyw ddiweddariadau sylweddol. Efallai y byddwn hefyd yn eich hysbysu mewn ffyrdd eraill o bryd i’w gilydd am brosesu eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r manylion “Cysylltu â ni” isod.

Cysylltu â ni
Mae ein manylion fel a ganlyn:
My Future Choice Ltd
Joseph King House
Abbey Farm Commercial Park
Horsham St Faith
Norwich
NR10 3JU
UK
Tel: 01362 688722
E-bost: [email protected]