Meincnodau Cyfarfod Gatsby

Helpu eich ysgol i gwrdd â Meincnodau Gatsby

logo meincnodau Gatsby

Mae meincnodau Gatsby yn set o safonau sy’n mesur ansawdd ac effeithiolrwydd addysg gyrfa mewn ysgolion. Crëwyd y meincnodau hyn gan Sefydliad Gatsby, elusen yn y DU sy’n gweithio i wella addysg ac arweiniad gyrfa i bobl ifanc.

Ynglŷn â Meincnodau Gatsby

Datblygwyd Meincnodau Gatsby ar ran Sefydliad Gatsby gan Syr John Holman i amlinellu sut olwg fyddai ar ddarpariaeth gyrfaoedd o’r radd flaenaf mewn addysg. Mae’r wyth meincnod a nodir yn yr adroddiad yn gweithredu fel fframwaith ar gyfer Gwella darpariaeth gyrfaoedd ac wedi cael eu mabwysiadu fel rhan o Strategaeth Gyrfaoedd a chanllawiau statudol y Llywodraeth ar gyfer ysgolion a cholegau yn 2017.Dylid defnyddio’r fframwaith i helpu arweinwyr gyrfaoedd i drefnu’r ddarpariaeth gyrfaoedd yn eu hysgol.

Myfyriwr a thiwtor yn edrych ar y post Nodiadau TG
Myfyrwraig sy'n gwenu gyda chynghorydd cyfarwyddyd

Darparu’r arweiniad gyrfaoedd gorau

Mae darparu addysg, gwybodaeth ac arweiniad gyrfaoedd o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion amrywiol pob myfyriwr yn her hanfodol i bob ysgol heddiw.

Gall ysgolion sy’n rhoi offer MyFutureChoice wrth wraidd eu rhaglen yrfaoedd nid yn unig fod yn hyderus eu bod yn bodloni eu rhwymedigaeth i ddarparu cyngor gyrfaoedd annibynnol i’w holl fyfyrwyr 12-18 oed, ond y byddant yn eu helpu i gwrdd â’r wyth meincnod Gatsby o Arweiniad Gyrfaoedd Da.

Beth yw meincnodau Gatsby?

Mae meincnodau Gatsby yn set o wyth safon y mae’n rhaid i ysgolion eu bodloni er mwyn darparu addysg ac arweiniad gyrfaol o ansawdd uchel i’w myfyrwyr. Mae’r meincnodau hyn yn cynnwys:

1.

Rhaglen gyrfaoedd sefydlog

Rhaglen gyrfaoedd sefydlog

2.

Dysgu o wybodaeth am yrfa a'r farchnad lafur

Dysgu o wybodaeth am yrfa a’r farchnad lafur

3.

Mynd i’r afael ag anghenion pob disgybl

4.

Cysylltu dysgu’r cwricwlwm â gyrfaoedd

5.

Cyfarfod â chyflogwyr a gweithwyr

6.

Profiadau o weithleoedd

7.

Cyfarfod ag addysg bellach ac uwch

8.

Canllawiau personol

Sut mae ysgolion yn cwrdd â meincnodau Gatsby?

Er mwyn cwrdd â meincnodau Gatsby, rhaid i ysgolion gymryd ymagwedd gynhwysfawr at addysg ac arweiniad gyrfa. Mae hyn yn cynnwys:

Darparu rhaglen gyrfaoedd sefydlog sydd wedi’i chynllunio’n dda sy’n hygyrch i bob myfyriwr
Defnyddio gwybodaeth berthnasol a diweddar am yrfaoedd a’r farchnad lafur i lywio cynllunio’r cwricwlwm a chanllawiau myfyrwyr
Teilwra addysg ac arweiniad gyrfa i anghenion unigol pob myfyriwr
Integreiddio addysg ac arweiniad gyrfa i’r ystafell ddosbarth, drwy weithgareddau fel dysgu cysylltiedig â gwaith ac addysg menter
Trefnu cyfarfyddiadau â chyflogwyr, gweithwyr a sefydliadau addysg uwch, megis trwy leoliadau profiad gwaith ac ymweliadau â cholegau a phrifysgolion
Cynnig arweiniad personol i fyfyrwyr, drwy gyfarfodydd un-i-un gyda chynghorwyr gyrfaoedd a gweithwyr proffesiynol eraill

Manteision cwrdd â meincnodau Gatsby

Mae cwrdd â meincnodau Gatsby nid yn unig yn helpu ysgolion i ddarparu addysg ac arweiniad gyrfa o ansawdd uchel i’w myfyrwyr, ond gall hefyd gael nifer o fanteision eraill. Mae’r rhain yn cynnwys:

Gwella cyflogadwyedd a pharodrwydd myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith
Helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am eu gyrfaoedd yn y dyfodol
Cefnogi ysgolion i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol ar gyfer addysg a chanllawiau gyrfa
Gwella ymgysylltiad myfyrwyr â’u dysgu a’u cymhelliant i lwyddo

Pam mae Meincnodau Gatsby yn bwysig?

Mae Meincnodau Gatsby yn darparu fframwaith o’r radd flaenaf i helpu ysgolion i ddarparu addysg gyrfaoedd o ansawdd uchel i’w holl fyfyrwyr. Mae Meincnodau Gatsby yn ffurfio llinell sylfaen ar gyfer disgwyliadau’r Adran Addysg, felly, drwy gwrdd â’r meincnodau, gall ysgolion fod yn hyderus eu bod yn rhoi’r cyfle gorau posibl i’w myfyrwyr lwyddo yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r disgwyliadau’n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

Datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r amgylchedd cyflogaeth, ehangu eu gorwelion a chodi eu huchelgeisiau.
Cefnogi myfyrwyr i ddeall y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo
Diffinio’n glir disgwyliadau ysgolion
Darparu fframwaith i greu cwricwlwm gyrfaoedd effeithiol

Beirniadu Meincnodau Gatsby ar gyfer Ofsted

Bydd Ofsted yn canolbwyntio ar weld addysg gyrfaoedd o ansawdd uchel; Diffinnir hyn gan raglen yrfaoedd sy’n cynnig cyngor diduedd, cyswllt â chyflogwyr trwy gyflwyniadau a phrofiad gwaith, a darparu gwybodaeth gyfredol am y farchnad lafur. Dylai’r rhaglen yrfaoedd ysbrydoli myfyrwyr a’u helpu i ddeall yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i gyrraedd a llwyddo yn eu gyrfa ddewisol.

Gall cwrdd â Meincnodau Gatsby helpu ysgolion i:

Codi eu sgôr Ofsted
Cymharwch eich hun ag ysgolion eraill
Gwella cyflawniad academaidd a chyfraddau cyflogadwyedd i’w myfyrwyr

Mae defnyddio cyfres lawn MyFutureChoice o raglenni yn caniatáu i ysgolion fonitro a gwerthuso eu darpariaeth gyrfaoedd. Mae cynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu ar gael i bob defnyddiwr gweinyddol, ac mae gweithredu’r rhaglenni’n darparu tystiolaeth glir o ganllawiau gyrfa yn ystod arolygiadau Ofsted.

Mae meincnodau Gatsby yn set o safonau sy’n mesur ansawdd ac effeithiolrwydd addysg a chanllawiau gyrfa mewn ysgolion.

Drwy gwrdd â’r meincnodau hyn, gall ysgolion ddarparu addysg ac arweiniad gyrfa o ansawdd uchel i’w myfyrwyr, a’u helpu i baratoi’n well ar gyfer byd gwaith.

MyFutureChoice a Meincnodau Gatsby.

Nawr ein bod wedi mynd i’r afael â phwysigrwydd cwrdd â meincnodau Gatsby mewn ysgolion a cholegau, sut y gall MyFutureChoice eich helpu i gyflawni’r ddarpariaeth hon?

1.

Rhaglen gyrfaoedd sefydlog

Rhaglen gyrfaoedd sefydlog

Mae MyFutureChoice yn darparu rhaglen gyrfaoedd sefydlog sy’n mynd i’r afael ag anghenion pob disgybl, gan roi gwybodaeth a mewnwelediad iddynt i archwilio’r opsiynau addysg a chyflogaeth yn y dyfodol sy’n gweddu orau i’w cryfderau.

2.

Dysgu o wybodaeth am yrfa a'r farchnad lafur

Dysgu o wybodaeth am yrfa a’r farchnad lafur

Mae cronfa ddata gyrfaoedd WORKBRIEF yn darparu gwybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ar dros 490 o yrfaoedd gwahanol, yn ogystal â data wedi’i ddiweddaru’n fyw ar brentisiaethau.

Mae MyUniChoices yn darparu gwybodaeth gyfoes am gyrsiau israddedig sydd ar gael gan brifysgolion UCAS, EUNICAS, CAO a Chanada.

3.

Mynd i’r afael ag anghenion pob disgybl

Mae ein profion seicometrig yn nodi diddordebau, cryfderau a galluoedd allweddol myfyrwyr, ac yn alinio pob unigolyn ag awgrymiadau ar gyfer cyrsiau a gyrfaoedd wedi’u teilwra i’w canlyniadau personol.

Mae’r offeryn Profiadau MyFutureJourney yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr lle gallant gofnodi eu profiadau a’u sgiliau yn ystod eu gyrfaoedd academaidd, y gellir eu defnyddio at ddibenion cyflogaeth a cheisiadau academaidd yn y dyfodol.

Mae’r dangosydd Anghenion Addysgol Arbennig yn caniatáu i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd nodi pa fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol ac arweiniad arbenigol.

4.

Cysylltu dysgu’r cwricwlwm â gyrfaoedd

Mae’r Llyfrgell Adnoddau yn darparu cynlluniau gwersi, cyflwyniadau, a dolenni gwybodaeth i gyd-destunoli canlyniadau’r myfyrwyr yn y cwricwlwm dysgu a’r gweithle ehangach.

Mae profion seicometrig MyFutureChoice yn tynnu sylw at y pynciau academaidd a’r cymwysterau penodol y bydd eu hangen ar fyfyrwyr er mwyn dilyn eu llwybrau dewisol yn unigol.

5.

Cyfarfod â chyflogwyr a gweithwyr

Mae ein cronfa ddata gyrfaoedd WORKBRIEF yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at wybodaeth am 51 maes gyrfa eang a thros 490 o awgrymiadau gyrfa unigol, gan gynnwys gwybodaeth allweddol ynghylch rhagolygon ehangach, cyfleoedd hyfforddi, gofynion mynediad, disgwyliadau cyflog, a chysylltiadau ymchwil pellach.

Mae’r offeryn Profiadau MyFutureJourney yn caniatáu i fyfyrwyr gofnodi rhyngweithio â gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr yn y gweithle, a chadw golwg ar y sgiliau y maent wedi’u datblygu ar gyfer ceisiadau swyddi yn y dyfodol.

6.

Profiadau o weithleoedd

Caiff myfyrwyr eu hysbysu am ddisgwyliadau realistig o weithio ym mhob gyrfa a’r rhagolygon ehangach ar gyfer datblygu o fewn y sectorau hynny.

Mae ein cronfa ddata gyrfaoedd WORKBRIEF yn annog myfyrwyr i chwilio am gyfleoedd cyflogaeth a fydd yn para, gan ganolbwyntio ar foddhad swydd ac ymdrechion hirdymor y gallant ddatblygu a symud ymlaen ynddynt, yn hytrach nag ennill arian yn unig.

Mae’r offeryn Profiadau MyFutureJourney yn caniatáu i fyfyrwyr gofnodi profiad gwaith a chadw golwg ar y sgiliau y maent wedi’u datblygu ar gyfer ceisiadau swyddi yn y dyfodol.

7.

Cyfarfod ag addysg bellach ac uwch

Mae MyUniChoices yn rhoi mynediad uniongyrchol i fyfyrwyr i fwy na 48,000 o gyrsiau israddedig mewn dros 772 o sefydliadau, gan dynnu sylw at y meysydd pwnc sy’n addas iddynt ar sail eu hymatebion i’r holiaduron, a’r gallu i raddio’r cyrsiau hyn o ran gallu academaidd.

Mae’r offeryn Profiadau MyFutureJourney yn caniatáu i fyfyrwyr gofnodi profiad gwaith perthnasol, gweithgareddau academaidd ac allgyrsiol, a chadw golwg ar y sgiliau y maent wedi’u datblygu ar gyfer ceisiadau addysg bellach ac uwch yn y dyfodol.

Rhoddir adnoddau ac arweiniad i fyfyrwyr ar ddiwrnodau agored, sut i ddewis eu pum opsiwn terfynol, a sut i ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus gyda’n Cynllunydd Datganiad Personol.

Mae’r offeryn CymwysterauCwrs Disgrifiadau yn sefydlu disgwyliadau trwy ddiffinio teitlau’r cwrs fel y gallant ddeall manylion rhai pynciau (hy biofeddygaeth vs biotechnoleg).

8.

Canllawiau personol

Mae MyFutureChoice yn darparu arweiniad cymwys ar sail 1-1 gyda myfyrwyr, cyd-destunoli canlyniadau myfyrwyr, trafod eu syniadau, a’u cymell i barhau â’u hymchwil a chyflawni eu potensial.

Gall athrawon gofnodi eu cyfarfyddiadau eu hunain gyda myfyrwyr ar eu porth gweinyddol MyHQ, yn ogystal â thracio cynnydd a datblygiad personol myfyrwyr i ddarparu gwell arweiniad.

Careers Digest

Cofrestrwch ar gyfer ein bwletin e-bost misol i gael y newyddion a'r mewnwelediadau diweddaraf!