Téarmaí Comhpháirtíochta don tSeirbhís

Baineann na Téarmaí Comhpháirtíochta seo le Ceadúnais Chláir MFC a cheannaíonn an Comhpháirtí (mar atá leagtha amach san Fhoirm Ordaithe) seachas aon téarmaí eile atá an Comhpháirtí ag iarraidh a fhorchur nó a ionchorprú, nó atá intuigthe ag trádáil, nós, cleachtas nó cúrsa déileála.

1. Léiriú

1.1 Beidh leis na téarmaí sainithe a úsáidtear sna Téarmaí Comhpháirtíochta seo an bhrí a shonraítear san Fhoirm Ordaithe agus/nó sa chlásal seo 1 de na Téarmaí Comhpháirtíochta seo (de réir mar is infheidhme):

ciallaíonn “Sonraí Measúnachta” Sonraí na Mac Léinn agus aon tuarascálacha, anailís agus/nó moltaí uathoibrithe agus/nó saincheaptha arna dtáirgeadh ag MFC (trí Chlár MFC nó ar shlí eile) i leith na Sonraí Mac Léinn sin;

Faisnéis Rúndaciallaíonn “gach faisnéis dílseánaigh, cearta maoine intleachtúla, fios gnó, smaointe, coincheapa, rúin trádála, dearaí, sonraíochtaí, lámhleabhair, ríomhchláir, sonraí de chineál gnó, airgeadais, teicniúil nó neamhtheicniúil agus faisnéis eile atá ainmnithe go soiléir ag páirtí mar fhaisnéis rúnda di (cibé acu atá nó nach bhfuil sí marcáilte “faoi rún”) nó ar cheart a mheas le réasún gur faisnéis rúnda iad (lena n-áirítear Cláir MFC ar Faisnéis Rúnda MFC iad);

ciallaíonn “Bliain an Chonartha” tréimhse dhá mhí dhéag dar tosach an Dáta Tosaithe nó cothrom an Dáta Tosaithe, de réir mar is infheidhme;

tá le “Rialaitheoir” an bhrí a shonraítear sa Reachtaíocht um Chosaint Sonraí;

ciallaíonn “Reachtaíocht um Chosaint Sonraí” an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 (“DPA”), GDPR na Ríochta Aontaithe mar a mhínítear in alt 3(10) (arna fhorlíonadh le halt 205(4)) den DPA (“GDPR na Ríochta Aontaithe”) agus aon dlíthe eile de chuid na Ríochta Aontaithe a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta agus príobháideachas daoine aonair;

ciallaíonn “Ardán MFC” tairseach shlán trína mbeidh na Mic Léinn in ann na Cláir MFC a rochtain agus a chomhlánú agus a dtabharfaidh MFC rochtain chuí d’Úsáideoirí Foirne orthu ar iarratas réasúnach ón gComhpháirtí;

ciallaíonn “Comhpháirtí Neamhscoile” gnó a sholáthraíonn seirbhísí oideachais do Mhic Léinn (cibé acu go díreach nó trí Chliant Scoile);

ciallaíonn “Foirm Ordaithe” an fhoirm ordaithe ina leagtar amach príomhshonraí an Chomhaontaithe Comhpháirtí, a léireofar de réir na dTéarmaí Comhpháirtíochta seo;

ciallaíonn “Comhaontú Comhpháirtíochta” an comhaontú comhpháirtíochta arna dhéanamh idir MFC agus an Comhpháirtí ar é a fhorghníomhú ag an dá pháirtí, lena n-áirítear an Fhoirm Ordaithe agus na Téarmaí Comhpháirtíochta seo;

ciallaíonn “Cliant Scoile” scoil nó foras oideachais eile a sholáthraíonn Ceadúnais Clár MFC trí Chomhpháirtí Neamhscoile;

ciallaíonn “Úsáideoirí Foirne” foireann, sainchomhairleoirí agus/nó aon úsáideoirí údaraithe ábhartha eile de chuid an Chomhpháirtí a dtugann MFC rochtain dóibh ar Ardán MFC i dtaca le Cláir MFC a sholáthar do na Mic Léinn;

ciallaíonn “Mac Léinn” mac léinn a ndeonaíonn MFC rochtain dó ar cheann amháin de na Cláir MFC eile de réir an Chomhaontaithe Comhpháirtí;

Ciallaíonn “Sonraí Mac Léinn” an fhaisnéis go léir a sholáthraíonn an Mac Léinn nó a sholáthraítear thar a cheann i ndáil le Clár MFC.

1.2 Mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, áireofar an uimhir iolra i bhfocail san uimhir uatha agus san uimhir iolra beidh an uimhir uatha.

1.3 Aon tagairt do reacht nó d’fhoráil reachtúil is tagairt di í arna leasú, arna leathnú nó arna hathachtú ó am go ham agus folóidh tagairt do reacht nó d’fhoráil reachtúil gach fo-reachtaíocht a dhéantar ó am go ham faoin reacht nó faoin bhforáil reachtúil sin.

1.4 Aon fhocail a leanann na téarmaí lena n-áirítear, folaíonn siad, go háirithe, mar shampla nó aon abairt dá samhail, forléireofar iad mar fhocail léiritheacha agus ní chuirfidh siad teorainn le ciall na bhfocal, na tuairisce, an mhínithe, an fhrása nó an téarma roimh na téarmaí sin.

2. Ceadúnais Chlár MFC

2.1 Deonaíonn MFC leis seo ceadúnas neamheisiach, neamh-inaistrithe don Chomhpháirtí chun Cláir MFC a chur chun cinn agus a chur ar fáil do Mhic Léinn atá lonnaithe laistigh den Chríoch de réir théarmaí an Chomhaontaithe Comhpháirtí.

2.2 Admhaíonn MFC, sa chás gur Comhpháirtí Neamhscoile é an Comhpháirtí, go bhféadfaidh an Comhpháirtí a roghnú Ceadúnais Chláir MFC a dhíol le Cliant Scoile (le cur ar fáil dá gcuid mac léinn) agus/nó go díreach le Mac Léinn.

2.3 Comhlíonfaidh an Comhpháirtí na dlíthe uile is infheidhme (lena n-áirítear dlíthe tomhaltóirí a mhéid is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí an Chomhpháirtí i dtaca leis an gComhaontú Comhpháirtí).

2.4 Comhaontaíonn an Comhpháirtí:

2.4.1 a chinntiú go gcoinníonn na Mic Léinn agus na hÚsáideoirí Foirne pasfhocal slán rúnda dá rochtain aonair ar Ardán MFC;

2.4.2 treoir a thabhairt do Mhic Léinn rochtain a fháil ar Ardán MFC ag baint úsáide as seoladh ríomhphoist pearsanta a rialaíonn siad (i.e. seoladh ríomhphoist a chláraigh an Mac Léinn go pearsanta trí sholáthraí ar nós Gmail, Outlook, GMX nó Yahoo).

2.5 Ní dhéanfaidh an Comhpháirtí (agus cinnteoidh sé nach ndéanfaidh na Mic Léinn agus na hÚsáideoirí Foirne):

2.5.1 rochtain a fháil ar Ardán MFC nó ar Chlár MFC ina iomláine nó ar aon chuid de chun táirge nó seirbhís a thógáil a théann in iomaíocht le hArdán MFC nó le Cláir MFC;

2.5.2 aon víreas, péist, capall Traíoch nó comhpháirt dhíobhálach nó suaiteach eile a rochtain, a stóráil, a dháileadh nó a tharchur le linn aon rochtana nó úsáide ar Ardán MFC nó ar Chláir MFC; nó

2.5.3 iarracht a dhéanamh saothair dhíorthacha go léir nó aon chuid de Ardán MFC nó Clár MFC a chóipeáil, a mhodhnú, a dhúbailt, a chruthú ó Ardán MFC nó ó aon chuid de, nó trí aon chuid de, nó trí aon mhodh nó iarracht a dhéanamh an tArdán MFC nó Clár MFC go léir nó aon chuid de a fhreaschur, a dhíscaoileadh, a aisiompú nó a laghdú ar shlí eile go dtí an tArdán MFC nó Clár MFC, ach amháin a mhéid a cheadaítear go sainráite leis na Téarmaí Comhpháirtíochta seo agus/nó de réir mar a cheadaítear le haon dlí is infheidhme nach féidir a eisiamh.

3. Tacaíocht do Chlár MFC

3.1 Cuirfidh MFC scil agus cúram réasúnach ar fáil do Chláir MFC agus i gcomhréir leis na Téarmaí Comhpháirtíochta sin.

3.2 Tugann MFC barántas go bhfeidhmeoidh Cláir MFC ar gach bealach ábhartha leis na sonraíochtaí a sholáthraíonn MFC.

3.3 Cuireann MFC seisiúin oiliúna ar fáil uair amháin in aghaidh na bliana acadúla. Freastalóidh an Comhpháirtí ar sheisiún oiliúna arna sheachadadh ag MFC a luaithe is indéanta le réasún tar éis an Dáta Tosaithe agus, i gcás inarb infheidhme, ag tús gach bliana acadúla ina dhiaidh sin ar feadh thréimhse Thréimhse an Chonartha.

3.4 Beidh an Comhpháirtí freagrach as tacaíocht túslíne do Chláir MFC a sholáthar do na Mic Léinn (agus/nó, i gcás inar Comhpháirtí Neamhscoile é an Comhpháirtí, do Chliaint na Scoile agus dá nÚsáideoirí Foirne). Áireofar leis sin freagra a thabhairt ar cheisteanna ginearálta a bhaineann le Cláir MFC agus cúnamh a thabhairt maidir le diagnóis agus ceartú fadhbanna a bhíonn ag úsáideoirí den sórt sin. Táthar ag súil go mbeidh an Comhpháirtí in ann aghaidh a thabhairt ar fhormhór na saincheisteanna tacaíochta a bhíonn ag úsáideoirí agus iad a réiteach ar bhonn na n-ábhar oiliúna agus treorach a chuireann MFC ar fáil don Chomhpháirtí.

3.5 Déanfaidh MFC, arna iarraidh sin go réasúnach ón gComhpháirtí (i gcás nach bhfuil an Comhpháirtí in ann ceist nó saincheist tacaíochta a réiteach), tacaíocht agus cúnamh réasúnach a sholáthar i ndáil le hArdán MFC agus Cláir MFC le linn ghnáthuaireanta gnó MFC agus gan aon chostas breise.

3.6 Gheobhaidh an Comhpháirtí formheas i scríbhinn roimh ré ó MFC maidir le haon ábhair mhargaíochta, teagaisc nó ábhair eile is mian leis an gComhpháirtí a úsáid i ndáil le Cláir MFC nó lena n-ionchorpraítear ainm MFC (seachas ábhair a sholáthraíonn MFC don Chomhpháirtí).

4. Táillí agus Íocaíocht

4.1 Tá gach Ceadúnas Cláir MFC faoi réir Táille Ceadúnais (móide CBL nó aon cháin díolacháin eile is infheidhme) agus ceadaíonn sé do Mhac Léinn amháin an beart roghnaithe de chuid an Chláir MFC a rochtain agus a úsáid.

4.2 Íocfaidh an Comhpháirtí na Táillí Ceadúnais (arna ríomh de réir na Foirme Ordaithe) le MFC de réir na dtéarmaí íocaíochta a shonraítear san Fhoirm Ordaithe.

4.3 Admhaíonn agus aontaíonn an Comhpháirtí go bhfuil aon lascaine a chuirtear i bhfeidhm ar na Táillí Ceadúnais sa chéad Bhliain Chonartha faoi réir an Chomhpháirtí a cheannaíonn an líon íosta Ceadúnas Cláir MFC a shonraítear san Fhoirm Ordaithe i ndáil leis an gcuid eile de Thréimhse an Chonartha (is é sin, an dara Bliain Chonartha nó an dara agus an tríú Bliain Conartha, de réir mar is infheidhme). Má mhainníonn an Comhpháirtí na híoscheanglais cheannaigh a shonraítear san Fhoirm Ordaithe a chomhlíonadh, beidh MFC i dteideal aon lascaine is infheidhme a éileamh ar ais i leith blianta conartha roimhe sin agus aisíocfaidh an Comhpháirtí aon mhéideanna den sórt sin atá dlite do MFC ar éileamh.

Sampla 1: Má roghnaíonn Comhpháirtí Tréimhse Conartha dhá bhliain agus mura gcomhlíonann sé na híoscheanglais ceannaigh don dara Bliain Conartha, ansin beidh MFC i dteideal an lascaine a chuirtear i bhfeidhm ar na Táillí Ceadúnais don chéad Bhliain Chonartha a aiséileamh.

Sampla 2: Má roghnaíonn Comhpháirtí Tréimhse Conartha 3 bliana agus má chomhlíonann sé na híoscheanglais ceannaigh don dara Bliain Chonartha ach ní don tríú Bliain Conartha, beidh MFC i dteideal na Táillí Ceadúnais a íocadh a athríomh ionas go mbeidh an lascaine is infheidhme maidir le conradh dhá bhliain in ionad na lascaine is infheidhme maidir le conradh trí bliana.

4.4 Má mhainníonn páirtí aon íocaíocht a dhéanamh atá dlite don pháirtí eile faoin gComhaontú Comhpháirtíochta faoin dáta dlite le haghaidh íocaíochta, ansin íocfaidh an páirtí mainneachtana ús ar an méid thar téarma de réir ráta 4% sa bhliain os cionn bhunráta Barclays Bank ó am go ham. Faibhreoidh an t-ús sin ar bhonn laethúil ón dáta dlite go dtí go n-íocfar iarbhír an méid thar téarma, cibé acu roimh an mbreithiúnas nó dá éis.

4.5 I gcás ina mainníonn an Comhpháirtí a oibleagáidí íocaíochta faoin gComhaontú Comhpháirtíochta a chomhlíonadh, forchoimeádann MFC an ceart chun ceart an Chomhpháirtí chun Cláir MFC a chur ar fáil a chur ar fionraí agus d’fhéadfadh go n-áireofaí leis sin rochtain ar Ardán MFC a chur ar fionraí don chomhpháirtí agus do chliaint an chomhpháirtí.

5. Maoin Intleachtúil

5.1 Aithníonn agus aontaíonn an Comhpháirtí go bhfuil gach cóipcheart agus gach ceart maoine intleachtúla eile ag MFC agus/nó ag a cheadúnóirí in Ardán MFC, i gCláir MFC agus sna Sonraí Measúnaithe (seachas Sonraí na Mac Léinn). Ach amháin mar a luaitear go sainráite sna Téarmaí Comhpháirtíochta seo, ní thugann MFC aon chearta ná ceadúnais don Chomhpháirtí maidir leis an Ardán MFC, na Cláir MFC nó na Sonraí Measúnaithe (seachas Sonraí na Mac Léinn).

5.2 Tugann MFC barántas nach sáróidh soláthar agus úsáid Ardán MFC agus Cláir MFC i gcomhréir leis na Téarmaí Comhpháirtíochta seo cóipcheart aon tríú páirtí.

5.3 Má tá éileamh ann go sáraíonn úsáid an Chomhpháirtí agus/nó a Úsáideoirí Údaraithe Ardán MFC agus/nó Clár MFC i gcomhréir leis na Téarmaí Comhpháirtíochta seo cóipcheart tríú páirtí, déanfaidh MFC gach iarracht réasúnach chun:

5.3.1 an ceart a fháil don Chomhpháirtí agus dá Úsáideoirí Údaraithe leanúint d’Ardán MFC agus/nó Clár MFC (de réir mar is infheidhme) a úsáid i gcomhréir leis na Téarmaí Comhpháirtíochta sin (nó mar a comhaontaíodh a mhalairt idir na páirtithe i scríbhinn);

5.3.2 cibé athruithe, modhnuithe nó coigeartuithe a dhéanamh ar Ardán MFC agus/nó ar Chláir MFC (de réir mar is infheidhme) is gá chun go mbeidh siad neamhsháraitheach; nó

5.3.3 bogearraí, ábhar nó ábhar eile neamhsháraitheach, de réir mar is infheidhme, a chur in ionad Ardán MFC agus/nó Chlár MFC (de réir mar is infheidhme).

5.4 Mura bhfuil MFC in ann an t-éileamh a réiteach trí cheann de na gníomhartha a dhéanamh faoi chlásal 5.3 thuas, beidh sé de cheart ag MFC an Comhaontú Comhpháirtíochta a fhoirceannadh faoi réir aon Táillí Ceadúnais a bhaineann le Ceadúnas Cláir MFC neamhúsáidte (nó aon chuid de is infheidhme) a aisíoc.

6. Sonraí Measúnaithe

6.1 Sa mhéid gur le MFC na Sonraí Measúnaithe agus aon chearta maoine intleachtúla iontu, deonaíonn MFC leis seo:

6.1.1 don Chomhpháirtí ceart chun úsáid na Sonraí Measúnaithe a úsáid agus a fhocheadúnú chun críocha a chearta a fheidhmiú agus a oibleagáidí faoin gComhaontú Comhpháirtíochta a chomhlíonadh, faoi réir thoiliú na Mac Léinn ábhartha agus comhlíonadh na dTéarmaí Comhpháirtíochta seo ag an gComhpháirtí, go háirithe a oibleagáidí cosanta sonraí agus rúndachta;

6.1.2 (más Comhpháirtí Neamhscoile é an Comhpháirtí) ceart dá Chliaint Scoile úsáid a bhaint as na Sonraí Measúnaithe a bhaineann le Mic Léinn an Chliaint Scoile sin, agus focheadúnas a thabhairt dóibh, faoi réir thoiliú na Mac Léinn ábhartha agus chomhlíonadh an Chliaint Scoile leis an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus le haon dlíthe infheidhme eile; agus

6.1.3 do gach Mac Léinn, ceart chun aon Sonraí Measúnaithe a ghintear i ndáil leis an Mac Léinn sin a úsáid.

6.2 Aithníonn agus aontaíonn an Comhpháirtí go mbeidh MFC i dteideal na Sonraí Measúnaithe a thiomsú agus a úsáid i bhfoirm anaithnidithe, faoi réir chomhlíonadh na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

6.3 Aithníonn an Comhpháirtí go bhféadfadh MFC:

6.3.1 Sonraí Measúnaithe Mac Léinn a nochtadh do thuismitheoir nó do chaomhnóir an Mhic Léinn sin arna iarraidh sin (mura gcuireann an Mac Léinn i gcoinne nochtadh den sórt sin i scríbhinn chuig MFC); agus

6.3.2 na Sonraí Measúnaithe a thiomsú agus a úsáid i bhfoirm anaithnidithe, faoi réir chomhlíonadh na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

6.4 Má tá agus a mhéid atá aon chearta maoine intleachtúla ag an gComhpháirtí i Sonraí na Mac Léinn, deonaíonn an Comhpháirtí leis seo ceadúnas neamheisiach do MFC chun Sonraí na Mac Léinn a choinneáil agus a úsáid ar an mbealach a bhfuiltear ag súil leis leis na Téarmaí Comhpháirtíochta seo.

7. Cosaint Sonraí

7.1 Admhaíonn agus comhaontaíonn na páirtithe gur Rialaitheoir gach páirtí maidir leis na sonraí pearsanta (mar a shainmhínítear i GDPR na Ríochta Aontaithe) a phróiseálann sé faoin gComhaontú seo agus i dtaca leis (“Sonraí Pearsanta”), lena n-áirítear Sonraí na Mac Léinn.

7.2 Déanfaidh gach páirtí, maidir le próiseáil agus úsáid na Sonraí Pearsanta, a oibleagáidí mar Rialaitheoir faoin Reachtaíocht um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh i gcónaí, lena n-áirítear trí bhearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla a chur i bhfeidhm agus a choinneáil i bhfeidhm chun cosaint a thabhairt ar phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach na Sonraí Pearsanta agus ar chaillteanas nó scriosadh tionóisceach, nó damáiste do na Sonraí Pearsanta;

7.3 Ina theannta sin, maidir le haon Sonraí Pearsanta arna nochtadh ag páirtí amháin don pháirtí eile faoin gComhaontú seo (“Sonraí Pearsanta Comhroinnte“), déanfaidh gach páirtí an méid seo a leanas:

7.3.1 a chinntiú go bhfuil gach fógra agus toiliú agus bonn dleathach riachtanach i bhfeidhm aige chun gur féidir na Sonraí Pearsanta Comhroinnte a aistriú go dleathach chuig an bpáirtí eile (rud a bheidh riachtanach chun críocha na leasanna dlisteanacha atá á saothrú ag na páirtithe);

7.3.2 an páirtí eile a chur ar an eolas go pras faoi aon iarrataí nó gearáin ó ábhar sonraí a bhaineann leis na Sonraí Pearsanta Comhroinnte agus, má iarrtar sin, cúnamh réasúnach a thabhairt don pháirtí eile freagra a thabhairt ar aon iarrataí nó gearáin den sórt sin; agus

7.3.3 an páirtí eile a chur ar an eolas go pras faoi aon sáruithe ar shonraí pearsanta a bhaineann leis na Sonraí Pearsanta Comhroinnte agus aon chumarsáid ó Oifig an Choimisinéara Faisnéise (nó ó aon chomhlacht athsholáthair coibhéiseach) i ndáil leis na Sonraí Pearsanta Comhroinnte agus cibé cúnamh a sholáthar a iarrfaidh an Páirtí eile go réasúnach. Ina theannta sin, aithníonn agus comhaontaíonn an Comhpháirtí, chun cur ar chumas MFC Sonraí na Mac Léinn a aistriú chuig an gComhpháirtí agus/nó chuig Cliaint na Scoile (i gcás ina bhfuil aon eintiteas den sórt sin lonnaithe lasmuigh den Ríocht Aontaithe agus den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch), féadfaidh MFC a cheangal ar an gComhpháirtí agus/nó ar na Cliaint Scoile (de réir mar is infheidhme) na clásail chonarthacha chaighdeánacha ábhartha a iontráil chun sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tíortha, arna nuashonrú, arna leasú nó arna ionadú ó am go ham (“Clásail Chonarthacha Chaighdeánacha“). Comhaontaíonn an Comhpháirtí, má tá Cliant Scoile lonnaithe lasmuigh den Ríocht Aontaithe agus den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus mura bhfuil sé bunaithe i dtír ar eisíodh cinneadh leordhóthanachta infheidhme ina leith, go dtabharfaidh an Comhpháirtí faoi deara go rachaidh an Cliant Scoile isteach sna Clásail Chonarthacha Chaighdeánacha leis an gComhpháirtí ag gníomhú dó in ainm agus thar ceann MFC. Údaraíonn MFC leis seo don Chomhpháirtí na Clásail Chonarthacha Chaighdeánacha (arna soláthar ag MFC don Chomhpháirtí ó am go ham) a dhéanamh in ainm agus thar ceann MFC, ar choinníoll nach ndéanfaidh an Comhpháirtí aon leasuithe ar na Clásail Chonarthacha Chaighdeánacha sin agus comhlíonfaidh sé aon treoracha réasúnacha a shonróidh MFC.

8. Rúndacht

8.1 Déileálfaidh gach páirtí le Faisnéis Rúnda an pháirtí eile mar fhaisnéis rúnda ach amháin a mhéid a cheadaítear nochtadh go sainráite faoi na Téarmaí Comhpháirtíochta seo nó a chomhaontaítear ar shlí eile i scríbhinn idir na páirtithe.

8.2 Admhaíonn na páirtithe gur féidir an Fhaisnéis Rúnda a nochtadh:

8.2.1 d’aon fhostaithe, oifigigh, ionadaithe nó comhairleoirí de chuid an pháirtí sin ar gá dóibh an fhaisnéis a bheith ar eolas acu; agus

8.2.2 A mhéid a cheanglaítear le dlí, ag aon chúirt dlínse inniúla nó ag aon chomhlacht rialála nó riaracháin.

8.3 Admhaíonn na páirtithe nach n-áireofar san Fhaisnéis Rúnda aon fhaisnéis:

8.3.1 ar eolas go poiblí nó a thiocfaidh chun bheith ar eolas go poiblí seachas trí aon ghníomh nó neamhghníomh de chuid an pháirtí ghlacaidh;

8.3.2 a bhí i seilbh dhleathach an pháirtí eile roimh an nochtadh nó a nochtann tríú páirtí go dleathach don pháirtí glactha é gan srian ar nochtadh; nó

8.3.3 forbartha go neamhspleách ag an bpáirtí glactha agus is féidir forbairt neamhspleách den sórt sin a thaispeáint le fianaise scríofa.

9. Teorainn le Dliteanas

9.1 Ní dhéanfaidh aon ní sa Chomhaontú Comhpháirtíochta dliteanas MFC i leith báis nó díobhála pearsanta de bharr a fhaillí nó i leith calaoise nó mífhaisnéise calaoiseacha a eisiamh ná a shrianadh.

9.2 Faoi réir chlásal 9.1, ní bheidh MFC faoi dhliteanas don Chomhpháirtí, cibé acu i dtort (lena n-áirítear mar gheall ar fhaillí nó sárú dualgais reachtúil), conradh, mífhaisnéis, aiseag nó eile as aon chaillteanas indíreach, speisialta nó iarmhartach, costais, damáistí, muirir nó caiteachais, caillteanas brabús, caillteanas gnó, ídiú cáilmheasa agus/nó caillteanais nó caillteanas nó éilliú sonraí nó faisnéise dá samhail, nó caillteanas eacnamaíoch íon, áfach, a eascraíonn faoin gComhaontú Comhpháirtithe.

9.3 Faoi réir chlásail 9.1 agus 9.2, déanfar dliteanas MFC i leith caillteanas díreach i dtort, i gconradh nó ar shlí eile a eascraíonn faoin gComhaontú Comhpháirtíochta nó i dtaca leis a theorannú, i ngach Bliain Conartha, do mhéid iomlán na dTáillí Ceadúnais a d’íoc an Comhpháirtí nó is iníoctha le MFC sa Bhliain Chonartha sin (nó, i gcás dliteanais a eascróidh tar éis fhoirceannadh nó dul in éag an Chomhaontaithe Comhpháirtí, leis an méid a d’íoc nó a d’íoc an Comhpháirtí i mBliain deiridh an Chonartha).

9.4 Ach amháin mar a leagtar amach go sainráite sna Téarmaí Comhpháirtíochta seo, eisiatar na coinníollacha, na barántaí, na téarmaí agus na gnóthais, sainráite nó intuigthe, cibé acu le reacht, leis an dlí coiteann, le cleachtas trádála, le nós, le linn déileála nó eile (lena n-áirítear gan teorainn maidir le cáilíocht, feidhmíocht nó oiriúnacht nó oiriúnacht chun na críche sin) i ndáil le hArdán MFC agus le Cláir MFC a mhéid is incheadaithe le dlí.

9.5 Aithníonn agus aontaíonn an Comhpháirtí, agus cinnteoidh sé/sí go dtuigeann agus go n-aontaíonn na Daltaí (agus, sa chás gur Comhpháirtí Neamhscoile an Comhpháirtí, na Cliaint Scoile):

9.5.1 go bhfuil an Comhaontú Comhpháirtíochta (lena n-áirítear na ceadúnais a dheonaítear faoi) idir an Comhpháirtí agus MFC agus nach dtugann MFC aon bharántaí do na Mic Léinn (nó, i gcás gur Comhpháirtí Neamhscoile é an Comhpháirtí, na Cliaint Scoile) maidir leis na Cláir MFC agus nach nglacann sé le haon dliteanas do na Mic Léinn (nó, i gcás gur Comhpháirtí Neamhscoile é an Comhpháirtí, na Cliaint Scoile) as aon chaillteanas díreach nó indíreach agus cibé acu i gconradh, tort, nó ar shlí eile a eascraíonn as nó i dtaca le soláthar MFC de Chláir MFC nó aon seirbhísí gaolmhara do Mhic Léinn den sórt sin (nó, i gcás gur Comhpháirtí Neamhscoile é an Comhpháirtí, na Cliaint Scoile) de bhun an Chomhaontaithe Comhpháirtí; agus

9.5.2 tá sé mar aidhm ag na Cláir MFC cabhrú le Mic Léinn roghanna eolasacha oideachais agus gairmeacha a dhéanamh trí eolas agus treoir ghinearálta a chur ar fáil do Mhic Léinn (bunaithe ar na sonraí a chuireann gach Mac Léinn den sórt sin isteach) – níl sé i gceist go bhfeidhmeoidh Cláir MFC mar uirlisí cinnteoireachta cinntitheacha agus ba cheart na torthaí go léir a athbhreithniú agus a léirmhíniú le treoir ó ghairmí gairme.

10. Téarma agus Foirceannadh

10.1 Tosóidh an Comhaontú Comhpháirtíochta ar an Dáta Tosaithe agus, mura bhfoirceannfar é níos luaithe de réir na dTéarmaí Comhpháirtíochta seo, leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh Thréimhse an Chonartha.

10.2 Féadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú Comhpháirtíochta a fhoirceannadh le héifeacht láithreach (nó tar éis cibé tréimhse fógra is cuí leis) gan dochar d’aon cheann dá chearta nó dá leigheasanna, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don pháirtí eile más rud é:

10.2.1 go ndéanfaidh an páirtí eile aon sárú ábhartha (a bhféadfadh, gan teorainn, sraith mionsáruithe a bheith ann) ar théarmaí an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta nach leigheasfaidh sé (más féidir é a leigheas) laistigh de thríocha (30) lá ó fhógra i scríbhinn ón gcéad pháirtí ina sonraítear an sárú agus lena gceanglaítear an sárú sin a leigheas; nó

10.2.2 nach bhfuil sé in ann a fhiacha a íoc; nó go dtiocfaidh sé chun bheith dócmhainneach; nó atá faoi réir ordaithe nó rúin chun é a leachtú, a riaradh, a fhoirceannadh nó a dhíscaoileadh (ar shlí seachas chun críocha cónascadh nó athchóiriú sócmhainneach); nó a bhfuil glacadóir, bainisteoir, iontaobhaí, leachtaitheoir, riarthóir nó oifigeach dá samhail riaracháin nó eile aige atá ceaptha ar a shócmhainní go léir nó ar aon chuid shubstaintiúil díobh; nó a dhéanann nó a bheartaíonn aon imshocraíocht nó comhshocraíocht lena chreidiúnaithe i gcoitinne; nó go scoirfidh sé nó go mbagraíonn sé scor de ghnó; nó go bhfuil sé faoi réir aon teagmhais nó imeachta den chineál céanna.

11. Iarmhairtí an Fhoirceanta

11.1 Ar dhul in éag nó ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe Comhpháirtithe:

11.1.1 Tiocfaidh na Táillí Ceadúnais uile atá gan íoc chun bheith dlite láithreach do MFC agus ní bheidh níos faide ná 30 lá ag an gComhpháirtí chun an íocaíocht sin a chur ar aghaidh chuig MFC;

11.1.2 déanfar gach ceadúnas a dheonóidh MFC don Chomhpháirtí agus do na Mic Léinn agus d’Úsáideoirí Foirne chun rochtain a fháil ar Ardán MFC agus ar Chláir MFC agus ar Chláir MFC a úsáid a fhoirceannadh láithreach ach amháin a mhéid a mheasann MFC go bhfuil aon rochtain leanúnach oiriúnach sna himthosca (mar shampla, chun cur ar chumas na Mac Léinn na Cláir MFC a chur i gcrích); agus

11.1.3 Aon fhoráil den Chomhaontú Comhpháirtíochta a bheartaítear go sainráite nó go hintuigthe maireachtáil in éag nó foirceannadh an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta, mairfidh sí agus leanfaidh sí de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith léi.

11.2 Beidh aon fhoirceannadh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta gan dochar d’aon chearta nó leigheasanna eile a fhéadfaidh ceachtar páirtí a bheith i dteideal faoin gComhaontú Comhpháirtíochta nó de réir dlí.

12. Iniúchadh

Ar fhógra réasúnta i scríbhinn a thabhairt, tabharfaidh an Comhpháirtí rochtain MFC le linn gnáthuaireanta gnó ar a chórais, ar a thaifid agus ar a fhoireann a mhéid is gá chun a fhíorú go bhfuil an Comhpháirtí agus a Úsáideoirí Údaraithe ag rochtain agus ag úsáid Ardán MFC agus Cláir MFC i gcomhréir le téarmaí an cheadúnais agus chun comhlíonadh a chuid oibleagáidí faoin gComhaontú Comhpháirtíochta a fhíorú ar shlí eile.

13. Easpórtáil

Ní dhéanfaidh ceachtar páirtí, go díreach ná go hindíreach, aon sonraí teicniúla a gheofar ón bpáirtí eile faoin gComhaontú Comhpháirtíochta (nó aon táirgí, lena n-áirítear bogearraí, ina bhfuil aon sonraí den sórt sin) a onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, de shárú ar aon dlíthe nó rialacháin is infheidhme (“Dlíthe um Rialú Onnmhairiúcháin”), lena n-áirítear dlíthe agus rialacháin onnmhairiúcháin na Stát Aontaithe, chuig aon tír a n-éilíonn an rialtas nó aon ghníomhaireacht dá chuid tráth an onnmhairithe ceadúnas onnmhairiúcháin nó ceadú rialtais eile ina leith gan an ceadúnas sin a fháil ar dtús nó formheas.

14. Frith-Éilliú

Déanfaidh gach páirtí an méid seo a leanas: (i) comhlíonfaidh sé na dlíthe, na reachtanna, na rialacháin agus na cóid uile is infheidhme a bhaineann le frith-bhreabaireacht agus frith-éilliú, lena n-áirítear Acht Breabaireachta na Ríochta Aontaithe, 2010; (ii) a bheartais agus a nósanna imeachta féin a bheith i bhfeidhm acu agus a chothabháil ar feadh Thréimhse an Chonartha atá ceaptha chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlíthe frith-breabaireachta agus frith-éillithe, de réir mar is cuí; agus (iii) aon iarraidh nó éileamh ar aon bhuntáiste míchuí airgeadais nó buntáiste eile d’aon chineál a rinne sé nó a fuair sé i dtaca le comhlíonadh an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta a thuairisciú go pras don pháirtí eile.

15. Fógraí

15.1 Is i scríbhinn a bheidh aon fhógra a cheanglaítear a thabhairt faoin gComhaontú Comhpháirtíochta agus déanfar é a sheachadadh de láimh nó trí chúiréir tráchtála nó a sheoladh trí ríomhphost chuig an bpáirtí eile trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála a leagtar amach sa Chomhaontú Comhpháirtíochta seo nó a chuirfidh páirtí in iúl ar shlí eile don pháirtí eile ó am go ham.

15.2 Measfar fógra arna sheachadadh de láimh, teachtaire tráchtála nó ríomhphost a bheith faighte nuair a sheachadtar é (nó mura seachadtar é le linn ghnáthuaireanta gnó an pháirtí is faighteoir, ag 9 am an chéad lá gnó tar éis an tseachadta).

16. Ginearálta

16.1 Is éard atá sa Chomhaontú Comhpháirtíochta an comhaontú iomlán idir na páirtithe maidir le hábhar an chomhaontaithe seo agus glacann sé ionad gach plé, comhaontú, socrú agus tuiscint a bhí ann roimhe sin idir na páirtithe ina leith.

16.2 Ní bheidh ceachtar páirtí faoi dhliteanas i leith aon mhoille nó mainneachtana a oibleagáidí faoin gComhaontú Comhpháirtíochta a chomhlíonadh, seachas oibleagáid aon íocaíocht a dhéanamh a bheidh dlite don pháirtí eile, más imthosca nach bhfuil neart réasúnach ag an bpáirtí sin orthu, lena n-áirítear dóiteáin, stailceanna, éirí amach, círéibeacha, trádbhac, nó rialacháin de chuid aon údaráis shibhialta nó mhíleata, is cúis leis an moill nó leis an mainneachtain sin.

16.3 Ní dhéanfaidh an Comhpháirtí aon cheann dá chearta agus/nó dá oibleagáidí faoin gComhaontú Comhpháirtíochta a shannadh, a aistriú, a fhochonradh, a mhuirearú ná déileáil leo ar aon bhealach eile gan toiliú i scríbhinn roimh ré ó MFC.

16.4 Ní dhéanfaidh an Comhpháirtí ionadaíocht dó féin mar ghníomhaire MFC chun aon chríche, ní thabharfaidh sé aon choinníoll ná baránta ná ní dhéanfaidh sé aon ionadaíocht thar ceann MFC ná ní thabharfaidh sé gealltanas go ndéanfaidh MFC aon oibleagáidí conarthacha, ná ní thabhóidh sé aon dliteanas ar shlí eile thar ceann MFC.

16.5 Ní oibreoidh mainneachtain nó moill ceachtar páirtí aon cheart faoin gComhaontú Comhpháirtíochta a fheidhmiú nó a fhorfheidhmiú mar tharscaoileadh ar an gceart sin ná ní choiscfidh sé é a fheidhmiú nó a fhorghníomhú aon tráth nó tráthanna dá éis sin.

16.6 Ní bheidh éifeacht le haon athrú ar an gComhaontú Comhpháirtíochta, mura rud é go bhfuil sé i scríbhinn agus sínithe ag na páirtithe (nó ag a n-ionadaithe údaraithe).

16.7 Ní bheidh aon chearta faoin Acht um Chonarthaí (Cearta Tríú Páirtithe) 1999 ag aon duine nach páirtí sa Chomhaontú Comhpháirtíochta.

16.8 Beidh an Comhaontú Comhpháirtíochta agus aon díospóid nó éileamh (lena n-áirítear aon díospóid nó éileamh neamhchonarthach) a éireoidh as nó i ndáil leis nó lena ábhar, faoi rialú dhlíthe Shasana agus na Breataine Bige, agus forléireofar é de réir dhlíthe Shasana agus na Breataine Bige agus comhaontóidh na páirtithe go neamh-inchúlghairthe go mbeidh dlínse neamheisiach ag cúirteanna Shasana agus na Breataine Bige chun aon díospóid nó éileamh (lena n-áirítear aon díospóid nó éileamh neamhchonarthach) a éireoidh as nó i leis an gComhaontú Comhpháirtíochta nó lena ábhar.

An nuashonrú is déanaí: Lúnasa 2021