Diogelu

Fel darparwr cymorth gyrfaoedd i ysgolion, mae diogelu yn flaenoriaeth hanfodol i MyFutureChoice. Rydym yn deall bod diogelwch a lles y plant rydym yn gweithio gyda nhw (naill ai o bell neu yn bersonol) yn hollbwysig ac rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb i’w diogelu o ddifrif. Mae gennym systemau a phrosesau llym ar waith i sicrhau bod plant yn cael eu cadw’n ddiogel rhag niwed, camfanteisio a chamdriniaeth. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel i blant a’u helpu i gyrraedd eu potensial. Rydym yn cymryd ein dyletswyddau diogelu o ddifrif ac rydym wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i sicrhau bod y plant yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Credwn y dylai polisïau, gweithdrefnau ac arferion diogelu effeithiol ganolbwyntio ar anghenion y plentyn.

Mae diogelu plant yn flaenoriaeth allweddol i MyFutureChoice
Rydym yn deall bod diogelwch a lles y plant rydym yn gweithio gyda nhw yn hollbwysig
Mae gennym systemau a phrosesau trylwyr ar waith i sicrhau bod y plant yn cael eu cadw’n ddiogel rhag niwed, camfanteisio a cham-drin
Mae gennym hyfforddiant diogelu annibynnol rheolaidd ar gyfer ein holl gynghorwyr gyrfaoedd 1-i-1
Rydym yn cymryd ein dyletswyddau diogelu o ddifrif ac rydym wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i sicrhau bod y plant yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Am fwy o wybodaeth ac i ofyn am bolisi diogelu, cysylltwch â ni’n uniongyrchol.