Pecyn Poster Gyrfaoedd 2

Posteri gyrfa am ddim i ysgolion a cholegau

Grymuso Myfyrwyr gyda Chyfarwyddyd Gyrfa Gweledol

Mae MyFutureChoice wedi ymrwymo i dywys myfyrwyr trwy eu llwybrau addysgol a gyrfaol gydag adnoddau dylanwadol. Rydym wedi datblygu Pecyn Poster Gyrfa 2, sef cyfres rymus o offer gweledol ar gyfer ysgolion a cholegau. Mae’r posteri hyn wedi’u crefftio’n arbenigol i gefnogi addysgwyr i ddarlunio cysyniadau hanfodol mewn addysg ac arweiniad gyrfa, gan gynnig ffordd ddifyr ac addysgiadol i archwilio posibiliadau’r dyfodol.

Archwiliwch ein detholiad isod a dod o hyd i’r poster perffaith ar gyfer eich anghenion addysg gyrfa

What's next poster

Llwybrau Ôl-16

Mae’r poster hwn yn ganllaw gweledol i fyfyrwyr ar gam hanfodol o wneud penderfyniadau. Mae’n nodi’n glir yr opsiynau sydd ar gael ar ôl cwblhau TGAU, gan gynnwys mynd i mewn i’r gweithlu trwy swyddi, prentisiaethau, neu raglenni hyfforddi, yn ogystal â gweithgareddau academaidd parhaus trwy Safon Uwch, Lefelau T, BTEC, a mwy.

Yn ddelfrydol ar gyfer sesiynau cyfarwyddyd gyrfa, mae’r poster hwn yn helpu myfyrwyr i ddelweddu’r amrywiaeth o lwybrau sydd ar gael ôl-16, gan eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau gwybodus am eu camau nesaf.

Top 15 Uni's poster

Prifysgolion Poblogaidd

Yn cynnwys rhestr o brifysgolion gorau’r DU ynghyd â safleoedd allweddol a gwybodaeth, mae’r poster hwn yn gyfeirnod rhagorol i fyfyrwyr sy’n ystyried addysg uwch. Mae’n rhoi cipolwg ar fri ac offrymau amrywiol sefydliadau.

Mae hwn yn arf gwerthfawr mewn sesiynau cwnsela neu ffeiriau prifysgol, gan helpu myfyrwyr a rhieni i ddeall tirwedd addysg uwch yn y DU.

Career puzzle poster

Y Pos Gyrfaoedd

Wedi’i gynllunio i annog ystyriaeth gyfannol o yrfa, mae’r poster hwn yn annog myfyrwyr i feddwl am wahanol agweddau ar yrfa, gan gynnwys diddordebau personol, setiau sgiliau, tueddiadau’r farchnad swyddi, a nodau hirdymor.

Yn effeithiol mewn sesiynau cwnsela unigol a grŵp, mae’n cefnogi myfyrwyr i gyfuno eu llwybr gyrfa delfrydol yn seiliedig ar ddealltwriaeth gyflawn o wahanol ffactorau.

Best educational path poster

Y Llwybr Addysgol Gorau i Chi

Mae’r poster llawn gwybodaeth hwn yn manylu ar wahanol lwybrau academaidd a llwybrau gyrfa, gan gyflwyno sbectrwm o lwybrau addysgol a galwedigaethol o gyrsiau technegol i raddau prifysgol.

Yn ddefnyddiol ar gyfer arwain myfyrwyr sy’n ansicr am eu cyfeiriad yn y dyfodol, mae’r poster hwn yn helpu i archwilio a chymharu gwahanol opsiynau addysgol a gyrfa.

Poster pack 2 visual

Delweddau Deniadol

Mae’r posteri wedi’u cynllunio i apelio’n weledol, gan wneud arweiniad gyrfa yn fwy deniadol a hygyrch i fyfyrwyr.

Cynnwys Gwybodaeth

Mae pob poster yn darparu gwybodaeth fanwl, berthnasol i gynorthwyo myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus.

Defnydd Amlbwrpas

Yn berffaith i’w harddangos mewn ystafelloedd dosbarth, coridorau, a swyddfeydd cyfarwyddyd gyrfa, gellir defnyddio’r posteri hyn hefyd fel taflenni mewn amrywiol leoliadau addysgol.

Argraffu Addasadwy

Ar gael i’w lawrlwytho, gellir argraffu’r posteri hyn ar faint A1 i’w harddangos neu mewn fformatau llai, gan ddarparu ar gyfer gwahanol anghenion a gofodau.

LAWR LAWRLWYTHWCH Y PECYN POSTERI GYRFAOEDD 2 ISOD

Lawrlwytho ac Argraffu: Mae Pecyn Poster Gyrfa 2 ar gael i’w lawrlwytho am ddim. Gall ysgolion a cholegau argraffu’r adnoddau hyn yn gyfleus, boed yn fewnol neu drwy wasanaeth argraffu lleol.

Mae Pecyn Poster Gyrfa 2 MyFutureChoice yn ased amhrisiadwy i addysgwyr, gan ddarparu ffordd ddeinamig i gefnogi myfyrwyr i lywio eu teithiau addysgol a gyrfaol. Trwy integreiddio’r posteri hyn i raglen arweiniad gyrfa eich ysgol, gallwch wella’n sylweddol y ffordd y caiff addysg gyrfa ei chyflwyno a’i chanfod. Grymuso eich myfyrwyr i archwilio, deall, a gwneud penderfyniadau hyderus am eu dyfodol gyda’n hadnoddau gweledol cynhwysfawr a deniadol.

Gofynnwch Am Eich Posteri Gyrfaoedd - Pecyn 2

Golygu