Polisi Diogelu

MyFutureChoice Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant

Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg 2022

Mae MyFutureChoice wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl i bawb yn ein sefydliad rannu’r ymrwymiad hwn.

Datblygwyd y polisi hwn yn unol â Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg Medi 2022, Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant Gorffennaf 2018

MyFutureChoice dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn o ddiogelu

Ymrwymiad Diogelu

Yn MyFutureChoice rydym yn diogelu ac yn hyrwyddo lles ein plant a’n pobl ifanc trwy bob agwedd ar eu bywyd ysgol, trwy ein haddysgu, ein cwricwlwm a thrwy ein perthnasoedd a’n cefnogaeth fugeiliol.

Credwn y dylai polisïau, gweithdrefnau ac arferion diogelu effeithiol ganolbwyntio ar anghenion y plentyn.

MyFutureChoice

Mae’r polisïau, gweithdrefnau ac arferion diogelu a bennir yn y canllawiau hyn yn cael eu cadw gan bawb yn ein sefydliad.

Plant yn Gyntaf

‘Mae lles y plentyn o’r pwys mwyaf’ (Children Act 1989)
Mae diogelu a hyrwyddo lles plant yn cael ei ddiffinio:

Amddiffyn plant rhag camdriniaeth

Atal nam ar iechyd meddwl a chorfforol neu ddatblygiad plant gan sicrhau bod plant yn tyfu i fyny mewn amgylchiadau sy’n gyson â darparu gofal diogel ac effeithiol, a chymryd camau i alluogi pob plentyn i gael y canlyniadau gorau.

Diogelu a hyrwyddo lles plant

Mae Adran 11 o Ddeddf Plant 2004 yn gosod dyletswyddau i sicrhau bod ein swyddogaethau’n cael eu cyflawni gan ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Yn MyFutureChoice rydym yn cadw at gyfrifoldebau Adran 175 ac Adran 157 Deddf Addysg 2002 i wneud trefniadau i sicrhau bod eu swyddogaethau’n cael eu cyflawni gyda’r bwriad o ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Mae plant yn cynnwys pawb o dan 18 oed.

Yn MyFutureChoice credwn y dylai polisïau, gweithdrefnau ac arferion diogelu effeithiol ganolbwyntio ar anghenion y plentyn. Yn rhy aml mae methiannau mewn diogelu yn ganlyniad colli golwg ar anghenion a safbwyntiau plant neu roi anghenion oedolion o flaen anghenion plant.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn plant oherwydd eu nodweddion gwarchodedig. Yn MyFutureChoice rydym yn cymryd camau cadarnhaol i’w cefnogi a delio ag anfanteision, megis addasiadau ar gyfer plant anabl a chymorth penodol i blant sy’n destun trais rhywiol neu aflonyddu.

Mae ein dull gweithredu yn cael ei ategu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn (PLANT YN GYNTAF!)

Yn MyFutureChoice rydym yn rhoi buddiannau gorau plant wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae’r plant yn cael eu clywed a’u clywed. Mae gan blant berthynas sefydlog â’n staff ac maent wedi adeiladu ar ymddiriedaeth, a darparu cefnogaeth gyson yn seiliedig ar anghenion y plentyn.

Rydym yn effro ac yn wyliadwrus, rydym yn ymwybodol efallai na fydd rhai plant yn teimlo’n barod neu’n gwybod sut i ddweud wrth rywun eu bod yn cael eu cam-drin.

Unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant yn MyFutureChoice:

Siarad gyda’r plentyn
Gwrando ar yr hyn maen nhw’n ei ddweud
Dylid cymryd eich sylwadau o ddifrif
A dylai gydweithio wrth benderfynu sut i gefnogi eu hanghenion
Mae’r staff yn wyliadwrus ac yn sylwi pan fydd pethau’n eu poeni

Mae plant angen:

Cael eich clywed a’ch deall beth sy’n digwydd iddynt a pham mae camau’n cael eu cymryd
Sefydlogrwydd: gallu datblygu perthynas sefydlog barhaus o ymddiriedaeth gydag oedolion yn eu helpu
Parch: cael eu trin â’r disgwyliad eu bod yn gymwys yn hytrach na pheidio
Cael gwybod am benderfyniadau, pryderon a chynlluniau a’u cymryd rhan ynddynt
Cael cefnogaeth yn eu rhinwedd eu hunain
Cael cymorth (eiriolaeth) i’w cynorthwyo i gyflwyno eu barn
Cael gwybodaeth onest a chywir am eu sefyllfa
Cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol
Cael eu gwahodd i wneud argymhellion am y cymorth sydd ei angen arnynt

Cadw plant yn ddiogel mewn addysg

Mae’r canllawiau’n nodi’r hyn y mae’n rhaid i ni ei wneud i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Dyma’r canllawiau cenedlaethol a statudol wedi’u diweddaru (Medi 2022). Yn MyFutureChoice rydym yn hyrwyddo ac yn cadw at y canllawiau hyn.
Mae ein cyfarwyddwyr, Georgia Wilkinson ein Harweinydd Diogelu Dynodedig a Paul Fillis yn ein hadolygiad ymgynghorydd diogelu, yn craffu ac yn cytuno ar ein polisi diogelu ac amddiffyn plant yn unol â’r canllawiau hyn.

Rhan Un o Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg

Mae ein holl staff wedi darllen a deall eu cyfrifoldebau diogelu.

Mae ein polisi yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru’n flynyddol ac mae’n unol â:

Canllawiau Ofsted: Archwilio diogelu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar, addysg a sgiliau Medi 2019

Mae Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant 2018 yn ganllaw statudol a gyhoeddir gan y DFE ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phlant. Rydym yn cadw at y canllawiau hyn a hefyd i bolisïau, gweithdrefnau ac arweiniad yr ysgolion rydym yn gweithio gyda nhw.

Yn MyFutureChoice ein Harweinydd Diogelu Dynodedig yw Georgia Wilkinson. Georgia Wilkinson yw ein Uwch Swyddog sy’n gyfrifol am Ddiogelu.
Cefnogir hi yn hyn gan Tom Crosswell ein Harweinydd Strategol a Paul Fillis ein Ymgynghorydd Diogelu.

Mae Paul Fillis yn darparu goruchwyliaeth strategol a goruchwylio diogelu yn MyFutureChoice.
Yn MyFutureChoice mae ein holl gyfarwyddwyr yn aelodau o’n Tîm Diogelu.
Yn MyFutureChoice mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu.
Yn MyFutureChoice rydym yn cymryd o ddifrif ein gofyniad bod pawb yn deall ein cyfrifoldebau diogelu.

Yn MyFutureChoice mae ein cyfarwyddwyr yn sicrhau bod ein gweithdrefnau diogelu yn effeithiol:

Rydym yn cymryd ymagwedd sefydliad gyfan tuag at ddiogelu plant yn yr ysgolion rydym yn gweithio gyda nhw ac yn ein cymuned. Mae ein holl staff wedi ymgymryd â hyfforddiant diogelu ac yn cael eu diweddaru ar bryderon a newidiadau lleol a chenedlaethol mewn polisi, gweithdrefnau ac arferion lleol a chenedlaethol:
Rydym yn wyliadwrus mewn achosion a amheuir o gam-drin plant
Rydym yn adnabod arwyddion a symptomau cam-drin
Mae gennym weithdrefnau clir sy’n eiddo i bawb yn ein sefydliad ac rydym yn eu hadolygu’n rheolaidd.

Yn MyFutureChoice:

Nid ydym yn gwneud pethau ar wahân. Rydyn ni’n rhannu ein pryderon!

Gweithio mewn partneriaeth: rydym yn rhannu gwybodaeth yn briodol gyda staff ac asiantaethau partner i ddiogelu a hyrwyddo lles y plentyn.

Mae ein staff yn wyliadwrus ac yn deall pwysigrwydd eu sefyllfa:

I nodi pryderon
Ymateb i bryderon
Rhoi cymorth i blant

Pan fyddwn yn ymgysylltu â phlentyn a’i deulu, mae staff yn sicrhau bod eu swyddogaethau’n cael eu cyflawni gan ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant. Ni ddylid colli’r ffocws ar ddiogelwch a lles y plentyn yn y gwaith ehangach gyda’r teulu.

Wrth weithio gyda’n gilydd i ddiwallu anghenion ein plant a’u teuluoedd, mae gan bob aelod o staff (boed yn gweithio gyda phlant neu oedolion yn y teulu) ddyletswydd i gyfeirio at ein Harweinydd Diogelu Dynodedig, ac at Arweinydd Diogelu Dynodedig yr ysgol y maent yn gweithio ynddi, pan fydd ganddynt bryderon am les plentyn (ac yn enwedig pan fyddant yn amau bod plentyn, neu gall fod mewn perygl, o ddioddef niwed sylweddol).

Bydd atgyfeiriad ac unrhyw gamau dilynol i ddiogelu a hyrwyddo lles plentyn yn cael ei wneud yn unol â’r gweithdrefnau diogelu ysgolion a pholisïau a gweithdrefnau’r Bartneriaeth Diogelu Plant Lleol. Fel rhan o’r broses amlasiantaethol, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, gofal cymdeithasol ac asiantaethau eraill.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn gyson â’r canllawiau statudol Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant (2018).

Yn MyFutureChoice, mae’r broses hon o atebolrwydd yn sicrhau gweithredu arfer effeithiol o ran diogelu a hyrwyddo lles ein plant.

Mae gennym ddiogelu fel eitem sefydlog ar gyfarfodydd ein bwrdd cyfarwyddwyr a’n cyfarfodydd tîm, cyfarfodydd staff a chyfarfodydd cynllunio i sicrhau y gellir codi unrhyw bryderon a bod gweithdrefnau yn cael eu dilyn yn ôl y gofyn.

Yn MyFutureChoice rydym yn sicrhau bod yr holl staff, gwirfoddolwyr a chyfarwyddwyr wedi’u hyfforddi i ddefnyddio ein gweithdrefnau diogelu. Darperir diweddariadau diogelu, a chynhelir hyfforddiant diogelu sefydliadau cyfan yn flynyddol.

Rydym yn sicrhau bod atgyfeiriadau yn cael eu gwneud i wasanaethau plant ar bob achlysur pan fo pryderon am les plentyn, gan gynnwys y gallai’r plentyn, neu sy’n debygol o ddioddef, niwed sylweddol.

Mae’r polisi diogelu ac amddiffyn plant hwn yn cael ei roi ar waith gan ddefnyddio’r holl bolisïau, gweithdrefnau a chanllawiau MyFutureChoice eraill.

Cam-drin Plant ar Blentyn

Yn MyFutureChoice mae dull dim goddefgarwch tuag at gam-drin plant.

Mae ein staff yn deall pwysigrwydd herio ymddygiad amhriodol rhwng plant. Mae ein staff yn cydnabod y gall chwarae rhai ymddygiadau fel “tynnu coes” neu “fechgyn yn fechgyn” arwain at ddiwylliant o ymddygiad annerbyniol, amgylchedd anniogel i blant a diwylliant sy’n normaleiddio camdriniaeth.

Os oes gan staff unrhyw bryderon am gam-drin plant ar blant, dylent siarad â’n Harweinydd Diogelu Dynodedig (DSL).

Cam-drin rhywiol, aflonyddu rhywiol

Yn MyFutureChoice mae staff yn effro ac yn wyliadwrus:

Mae gan ein staff ddealltwriaeth glir o drais rhywiol ac aflonyddu.
Mae ein staff yn cydnabod efallai na fydd ein plant yn ei chael hi’n hawdd siarad am eu pryderon.
Mae ein staff yn effro i arwyddion cynnar a newidiadau mewn ymddygiad sy’n achosi pryder
Mae ein staff yn ymwybodol y gall cam-drin rhywiol ac aflonyddu ddigwydd y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol, ac ar-lein.
Rydym yn ceisio cefnogi plant drwy wrando a darparu cefnogaeth briodol.

Yn MyFutureChoice:

Rydym yn effro ac yn deall bod cam-drin yn digwydd y tu mewn i ysgolion a’r tu allan, a gall ddigwydd ar-lein trwy ecsbloetio, meithrin perthynas amhriodol a seiberfwlio.
Yn MyFutureChoice rydym yn effro i risgiau a gwendidau ychwanegol plant ag anghenion addysgol arbennig ac rydym yn rhagweithiol i’w cadw’n ddiogel a diwallu eu hanghenion unigol.

Yn MyFutureChoice mae ein polisïau a’n gweithdrefnau e-ddiogelwch yn lliniaru risg ac rydym yn ymateb i bryderon:

Sicrhau bod gan ein staff y wybodaeth i gadw eu hunain a’u plant yn ddiogel am e-ddiogelwch
Darparu cyngor ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
Rydym yn adolygu ac yn diweddaru eich darpariaeth e-ddiogelwch yn barhaus.

Recriwtio mwy diogel

Dim ond ochr yn ochr â ffurflen gais lawn y bydd Curriculum vitae (CV) yn cael ei dderbyn ac nid yw’n ddigonol ar ei ben ei hun.

Yn MyFutureChoice byddwn yn ystyried chwiliadau ar-lein fel rhan o’n gwiriadau diwydrwydd dyladwy ar ymgeiswyr ar y rhestr fer.

Am fwy o fanylion, gweler Gweithdrefnau Recriwtio Mwy Diogel MyFutureChoice 2022.

Honiadau a/neu bryderon am aelod o staff

Gwneir honiadau pan fydd oedolyn sy’n gweithio gyda phlant wedi:

ymddwyn mewn ffordd sydd wedi niweidio neu a allai fod wedi niweidio plentyn
o bosibl wedi cyflawni trosedd yn erbyn neu sy’n gysylltiedig â phlentyn; neu
ymddwyn tuag at blentyn neu blant mewn ffordd sy’n dangos y byddai’n peri risg o niwed os ydynt yn gweithio’n rheolaidd neu’n agos gyda phlant
ymddwyn tuag at blentyn mewn ffordd sy’n dangos efallai na fydd yn addas i weithio gyda phlant.

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â Georgia Wilkinson ar ein Harweinydd Diogelu Dynodedig neu unrhyw aelod o’n Tîm Diogelu.

Os oes gennych bryderon am ein Harweinydd Diogelu Dynodedig, cysylltwch â Tom Crosswell, Cyfarwyddwr ac aelod o staff ar lefel Bwrdd sy’n cymryd cyfrifoldeb am drefniadau diogelu.

Pryderon nad ydynt yn cwrdd â’r trothwy niwed

Polisi Pryderon Lefel Isel

Yn MyFutureChoice mae gennym bolisïau a phrosesau ar waith i ddelio â phryderon a honiadau lefel isel nad ydynt yn bodloni’r trothwy niwed.

Yn MyFutureChoice mae gennym weithdrefn glir ar gyfer rhannu pryderon yn gyfrinachol. Pryder lefel isel yw unrhyw bryder bod oedolyn wedi gweithredu mewn ffordd sydd:

yn anghyson â’n cod ymddygiad staff, gan gynnwys ymddygiad amhriodol y tu allan i’r gwaith
Nad yw’n cyrraedd trothwy’r honiadau neu nad yw’n cael ei ystyried yn ddigon difrifol i gyfeirio at swyddog dynodedig yr awdurdod lleol (LADO).

Yn MyFutureChoice mae pryderon lefel isel am staff cyflenwi a chontractwyr yn cael eu rhannu gyda’u cyflogwyr, yn dilyn ymgynghoriad â’r LADO.

Cofnodi pryderon

Yn MyFutureChoice mae ein DSL (a’r Tîm Diogelu) yn cofnodi pob pryder lefel isel. Mae’r cofnodion yn cynnwys manylion y pryder, sut y cododd y pryder, a’r camau a gymerwyd.

Caiff cofnodion eu hadolygu mewn goruchwyliaeth diogelu fel y gellir cydnabod patrymau ymddygiad sy’n peri pryder a bod modd cymryd camau priodol.

Dysgu gwersi

Yn MyFutureChoice mae gwersi dysgu yn berthnasol i bob achos, nid dim ond y rhai sy’n cael eu cwblhau a’u profi. Trafodir y dysgu hwn wrth ddiogelu goruchwyliaeth a’i ledaenu i staff fel y bo’n briodol.

Adolygwyd y polisi hwn ym mis Awst 2022 yn unol â deddfwriaeth a chanllawiau statudol Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg 2022 a Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant 2018.
Paul Fillis
Ymgynghorydd Diogelu