Fógra Príobháideachais do Chustaiméirí

Cad é cuspóir an doiciméid seo?
Tugtar breac-chuntas san fhógra príobháideachais seo ar an gcaoi a ndéanaimid, My Future Choice Group Limited (dá ngairtear “MyFutureChoice” anseo feasta), cuideachta theoranta atá cláraithe i Sasana faoi uimhir na cuideachta 14104709, a bhailíonn, a stórálann agus a úsáideann na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn tríd an úsáid a bhaineann tú as ár láithreáin ghréasáin, mar shampla nuair a chláraíonn tú lenár nuachtlitir agus / nó nuair a cheannaíonn tú ár gcláir, leabhair, faisnéis a iarraidh nó clárú le haghaidh imeachtaí (cibé acu trínár suíomh gréasáin, nó ar an bhfón nó trí ríomhphost).

Táimid tiomanta do do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Aon uair a sholáthraíonn tú faisnéis phearsanta dúinn, tá dualgas dlíthiúil orainn í a úsáid de réir na ndlíthe go léir a bhaineann le cosaint faisnéise pearsanta (déanaimid tagairt do na dlíthe seo le chéile san fhógra príobháideachais seo mar na “dlíthe cosanta sonraí”).

Baineann an fógra príobháideachais seo le custaiméirí a cheannaíonn cláir nó leabhair uainn agus/nó a úsáideann ár láithreáin ghréasáin. Tá sé tábhachtach go léann tú an fógra seo, mar aon le haon fhógra nó beartas príobháideachais eile a d’fhéadfaimis a chur ar fáil ar ócáidí ar leith nuair a bhíonn faisnéis phearsanta á bailiú nó á próiseáil againn.

Cén t-eolas a bhaileoidh muid fút?
Ciallaíonn sonraí pearsanta, nó faisnéis phearsanta, aon fhaisnéis faoi dhuine aonair ónar féidir an duine aonair sin a aithint. Ní chuimsíonn sé sonraí inar baineadh an t-aitheantas (sonraí anaithnide).

Féadfaimid na catagóirí faisnéise pearsanta seo a leanas fút a bhailiú, a stóráil agus a úsáid:

 • Sonraí aitheantais agus teagmhála amhail d’ainm, do theideal, do sheoladh billeála, do sheoladh ríomhphoist seolta seachadta agus d’uimhir theileafóin.
 • Sonraí airgeadais amhail do chuntas bainc agus sonraí cárta íocaíochta.
 • Sonraí idirbhirt lena n-áirítear sonraí faoi íocaíochtaí leat agus uait agus sonraí eile faoi tháirgí a cheannaigh tú uainn.
 • Sonraí teicniúla agus úsáide faoin gcaoi a n-úsáideann tú ár láithreán gréasáin agus faoi do threalamh, gníomhartha brabhsála agus patrúin.
 • Sonraí margaíochta agus cumarsáide lena n-áirítear do roghanna maidir le margaíocht a fháil uainn agus ónár dtríú páirtithe agus do roghanna cumarsáide.

Féadfaimid sonraí comhiomlánaithe ar nós sonraí staitistiúla nó déimeagrafacha a bhailiú, a úsáid agus a roinnt chun aon chríche. Is féidir sonraí comhiomlánaithe a dhíorthú ó do shonraí pearsanta ach ní mheastar gur sonraí pearsanta iad sa dlí toisc nach nochtann na sonraí seo d’aitheantas go díreach nó go hindíreach. Mar shampla, féadfaimid do shonraí úsáide a chomhiomlánú chun céatadán na n-úsáideoirí a fhaigheann rochtain ar ghné shonrach den láithreán gréasáin a ríomh. Mar sin féin, má cheanglaímid nó má cheanglaímid sonraí comhiomlánaithe le do shonraí pearsanta ionas gur féidir leo tú a aithint go díreach nó go hindíreach, caithimid leis na sonraí comhcheangailte mar shonraí pearsanta a úsáidfear de réir an fhógra príobháideachais seo.

Ní bhailímid aon chatagóirí speisialta sonraí pearsanta fút (áirítear leis seo sonraí faoi do chine nó eitneacht, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnachta, saol gnéis, gnéaschlaonadh, tuairimí polaitiúla, ballraíocht i gceardchumann, faisnéis faoi do shláinte agus sonraí géiniteacha agus bithmhéadracha). Ná ní bhailímid aon fhaisnéis faoi chiontuithe coiriúla agus cionta.

Conas a bhaileoidh agus a úsáidfimid d’fhaisnéis phearsanta?
De ghnáth bailímid do chuid faisnéise pearsanta go díreach uait tríd an úsáid a bhaineann tú as ár suíomh gréasáin nó má fhreastalaíonn tú ar imeacht atá againn. Bainimid úsáid as modhanna éagsúla chun sonraí a bhailiú uait agus fút lena n-áirítear trí:

 • Idirghníomhaíochtaí díreacha. Is féidir leat do chuid faisnéise pearsanta a thabhairt dúinn nuair a bhuaileann tú linn ag ár n-imeachtaí nó trí fhoirmeacha a líonadh isteach ar ár láithreán gréasáin nó trí chomhfhreagras a dhéanamh linn tríd an bpost, ar an bhfón, trí ríomhphost nó ar shlí eile. Áirítear leis seo sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú nuair a cheannaíonn tú ár dtáirgí, liostáil lenár nuachtlitir nó foilseacháin eile, iarraidh ar mhargaíocht a sheoladh chugat nó aiseolas a thabhairt dúinn.
 • Teicneolaíochtaí uathoibrithe nó idirghníomhaíochtaí uathoibrithe. De réir mar a idirghníomhaíonn tú lenár láithreán gréasáin, féadfaimid sonraí teicniúla a bhailiú go huathoibríoch faoi do threalamh, gníomhartha brabhsála agus patrúin. Bailímid na sonraí pearsanta seo trí fhianáin, logaí freastalaí agus teicneolaíochtaí comhchosúla eile a úsáid. Féadfaimid soláthraithe anailísíochta ar nós Google a úsáid freisin chun sonraí teicniúla a bhailiú.

Ní úsáidfimid do shonraí pearsanta ach amháin nuair a cheadaíonn an dlí dúinn. Go coitianta, úsáidfimid do shonraí pearsanta sna cúinsí seo a leanas:

 • Nuair is gá dúinn an conradh atá muid ar tí a dhéanamh leat nó a rinne muid leat a chomhlíonadh.
 • I gcás ina bhfuil sé riachtanach dár leasanna dlisteanacha (nó leasanna tríú páirtí) agus nach sáraíonn do leasanna agus do chearta bunúsacha na leasanna sin.
 • Nuair is gá dúinn oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a chomhlíonadh.

Na críocha a n-úsáidfimid d’fhaisnéis phearsanta ina leith
Tá cur síos leagtha amach againn thíos, i bhformáid tábla, ar na bealaí a bhfuil sé beartaithe againn do shonraí pearsanta a úsáid, agus cé acu de na bunúis dlí a bhfuilimid ag brath orthu chun é sin a dhéanamh. Tá sé aitheanta againn freisin cad iad ár leasanna dlisteanacha nuair is cuí. Tabhair faoi deara go bhféadfaimis do shonraí pearsanta a phróiseáil ar feadh níos mó ná foras dleathach amháin ag brath ar an gcuspóir sonrach a bhfuil do shonraí á n-úsáid againn ina leith. Déan teagmháil linn má theastaíonn sonraí uait faoin bhforas sonrach dlí a bhfuilimid ag brath air chun do shonraí pearsanta a phróiseáil i gcás ina bhfuil níos mó ná foras amháin leagtha amach sa tábla thíos.

Cuspóir/GníomhaíochtBunús dleathach le haghaidh próiseála lena n-áirítear bonn leasa dhlisteanaigh
D’ordú a phróiseáil agus a sheachadadh agus ár gcaidreamh leat a bhainistiú ar shlí eile.Conradh a chomhlíonadh leat. Riachtanach dár leasanna dlisteanacha (chun ár dtaifid a choinneáil cothrom le dáta agus chun staidéar a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann custaiméirí ár dtáirgí / seirbhísí)
Ár ngnó agus an láithreán gréasáin seo a riaradh agus a chosaint (lena n-áirítear fabhtcheartú, anailís sonraí, tástáil, cothabháil córais, tacaíocht, tuairisciú agus óstáil sonraí).Riachtanach dár leasanna dlisteanacha (chun ár ngnó a reáchtáil, seirbhísí riaracháin agus TF a sholáthar, slándáil líonra, chun calaois a chosc etc.) Riachtanach chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
Ábhar ábhartha an láithreáin ghréasáin a sheachadadh duit agus anailísíocht sonraí a úsáid chun feabhas a chur ar ár láithreán gréasáin, táirgí / seirbhísí, margaíocht, caidrimh chustaiméirí agus eispéirisRiachtanach dár leasanna dlisteanacha (chun ár láithreán gréasáin a choinneáil cothrom le dáta agus ábhartha, chun staidéar a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann custaiméirí ár dtáirgí / seirbhísí, chun iad a fhorbairt, chun ár ngnó a fhás agus chun bonn eolais a chur faoinár straitéis mhargaíochta)
Moltaí agus moltaí a dhéanamh duit faoi earraí nó seirbhísí a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.Riachtanach dár leasanna dlisteanacha (chun ár dtáirgí / seirbhísí a fhorbairt agus ár ngnó a fhás)

Sa chás gur gá dúinn do shonraí pearsanta a bhailiú chun na gcríoch atá leagtha amach thuas (mar shampla, conradh a dhéanamh leat nó a chomhlíonadh), má theipeann ort na sonraí sin a sholáthar nuair a iarrtar ort, b’fhéidir nach mbeimid in ann an conradh atá againn nó atá muid ag iarraidh a dhéanamh leat a chomhlíonadh (mar shampla, na táirgí a sholáthar duit a
is mian leat a cheannach nó an nuachtlitir is mian leat a fháil) nó b’fhéidir nach mbeimid in ann ár seirbhísí a sholáthar duit ar shlí eile (mar shampla, freagra a thabhairt ar iarratas nó ar cheist a chuireann tú chugainn).

Margaíocht
Féadfaimid do shonraí aitheantais, teagmhála, teicniúla agus úsáide a úsáid chun dearcadh a chruthú ar an méid a cheapann muid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait nó a theastaíonn uait, nó ar an méid a d’fhéadfadh a bheith spéisiúil duit. Is é seo an chaoi a gcinnimid cé na táirgí agus na tairiscintí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha duit.

Gheobhaidh tú cumarsáidí margaíochta uainn má d’iarr tú faisnéis uainn nó má cheannaigh tú earraí uainn agus, i ngach cás, nár roghnaigh tú an mhargaíocht sin a fháil. Is féidir leat diúltú do theachtaireachtaí margaíochta a fháil uainn ag am ar bith.

An chaoi a n-úsáidimid fianáin nuair a fhaigheann tú rochtain ar ár suíomh gréasáin
Is comhad beag é fianán a iarrann cead a chur ar thiomántán crua do ríomhaire. Nuair a aontaíonn tú, cuirtear an comhad leis agus cabhraíonn an fianán le hanailís a dhéanamh ar thrácht gréasáin nó cuireann sé in iúl duit nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh ar leith. Ligeann fianáin d’fheidhmchláir ghréasáin freagra a thabhairt ort mar dhuine aonair. Is féidir leis an bhfeidhmchlár gréasáin a chuid oibríochtaí a chur in oiriúint do do chuid riachtanas, rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn leat trí fhaisnéis faoi do chuid sainroghanna a bhailiú agus a mheabhrú.

Is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú chun gach fianán brabhsálaí nó roinnt fianán brabhsálaí a dhiúltú, nó chun tú a chur ar an eolas nuair a shocraíonn nó nuair a dhéanann suíomhanna gréasáin fianáin a rochtain. Má dhéanann tú fianáin a dhíchumasú nó a dhiúltú, tabhair faoi deara go bhféadfadh roinnt codanna den láithreán gréasáin seo a bheith dorochtana nó gan feidhmiú i gceart.

Naisc chuig láithreáin ghréasáin eile
D’fhéadfadh naisc chuig láithreáin ghréasáin eile ar díol spéise iad a bheith ar ár suíomh gréasáin. Mar sin féin, nuair a d’úsáid tú na naisc seo chun ár suíomh a fhágáil, ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon smacht againn ar an láithreán gréasáin eile sin. Dá bhrí sin, ní féidir linn a bheith freagrach as cosaint agus príobháideacht aon fhaisnéise a sholáthraíonn tú agus tú ag tabhairt cuairte ar shuíomhanna den sórt sin agus níl suíomhanna den sórt sin á rialú ag an ráiteas príobháideachais seo. Ba chóir duit a bheith cúramach agus breathnú ar an ráiteas príobháideachais a bhaineann leis an suíomh gréasáin atá i gceist.

Conas a roinnfimid agus a nochtfaimid do chuid faisnéise pearsanta?

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a roinnt le tríú páirtithe nuair a cheanglaítear sin de réir an dlí, nuair is gá an caidreamh oibre a riar leat nó sa chás go bhfuil bonn dleathach eile againn chun é sin a dhéanamh.

B’fhéidir go mbeidh orainn do chuid faisnéise pearsanta a roinnt leis na páirtithe seo a leanas chun na gcríoch ábhartha atá leagtha amach thuas:

 • Ár soláthraithe íocaíochta (ar nós Stripe, PayPal agus WorldPay).
 • Ár soláthraithe seirbhíse a sholáthraíonn seirbhísí TF agus riaracháin córais agus seirbhísí TF teicniúla eile lena n-áirítear anailísíocht sonraí.

Ní cheadaíonn muid dár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí do shonraí pearsanta a úsáid chun a gcuspóirí féin agus ní cheadaímid dóibh ach do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha sonraithe agus de réir ár dtreoracha.

Sa chás gur rialaitheoirí sonraí iad na tríú páirtithe a úsáidimid ina gceart féin (mar shampla, na próiseálaithe íocaíochta a úsáidimid) ansin beidh siad faoi réir dlíthe cosanta sonraí freisin.

Aistrithe idirnáisiúnta
Ní aistrímid (ná ní cheadaímid dár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí d’aistriú) do chuid faisnéise pearsanta
lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Slándáil sonraí
Tá bearta slándála cuí curtha i bhfeidhm againn chun cosc a chur ar do chuid faisnéise pearsanta a chailleadh, a úsáid nó a rochtain trí thimpiste ar bhealach neamhúdaraithe, a athrú nó a nochtadh. Ina theannta sin, cuirimid teorainn le rochtain ar do chuid faisnéise pearsanta do na fostaithe, na gníomhairí, na conraitheoirí agus na tríú páirtithe eile sin a bhfuil gá acu le gnó. Ní phróiseálfaidh siad d’fhaisnéis phearsanta ach amháin ar ár dtreoracha agus tá siad faoi réir dualgas rúndachta. Is féidir sonraí faoi na bearta seo a fháil uainn ag baint úsáide as na sonraí sa rannán “Déan teagmháil linn” thíos.

Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm againn freisin chun déileáil le haon sárú amhrasta ar shlándáil sonraí agus cuirfimid in iúl duit féin agus d’aon rialtóir is infheidhme faoi shárú amhrasta sa chás go gceanglaítear orainn de réir dlí é sin a dhéanamh.

Cá fhad a choinneoidh muid do chuid faisnéise pearsanta?
Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na cuspóirí a bhailíomar iad a chomhlíonadh, lena n-áirítear chun aon riachtanais dhlíthiúla, chuntasaíochta nó tuairiscithe a shásamh. Chun an tréimhse choinneála chuí do shonraí pearsanta a chinneadh, breithnímid méid, cineál agus íogaireacht na sonraí pearsanta, an riosca féideartha díobhála ó úsáid neamhúdaraithe nó nochtadh neamhúdaraithe do shonraí pearsanta, na críocha dá bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus an féidir linn na críocha sin a bhaint amach trí mhodhanna eile, agus na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme.

De réir an dlí ní mór dúinn faisnéis bhunúsach a choinneáil faoinár gcustaiméirí (lena n-áirítear Sonraí teagmhála, aitheantais, airgeadais agus idirbhirt) ar feadh sé bliana tar éis dóibh scor de bheith ina gcustaiméirí chun críocha dlí agus cánach.

I gcúinsí áirithe, is féidir leat iarraidh orainn do chuid sonraí a scriosadh: féach an rannán thíos chun tuilleadh eolais a fháil. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfaimis do shonraí pearsanta a anaithnidiú (ionas nach féidir baint a bheith acu leat a thuilleadh) chun críocha taighde nó staidrimh agus sa chás sin is féidir linn an fhaisnéis seo a úsáid ar feadh tréimhse éiginnte gan a thuilleadh fógra a thabhairt duit.

Do chearta cosanta sonraí
Faoi chúinsí áirithe, tá cearta agat faoi dhlíthe cosanta sonraí maidir le do chuid faisnéise pearsanta. D’fhéadfadh na cearta seo a leanas a bheith i gceist leis sin:

 • Rochtain a iarraidh ar d’fhaisnéis phearsanta (ar a dtugtar “iarratas rochtana ábhair sonraí” de ghnáth). Cuireann sé seo ar do chumas cóip den fhaisnéis phearsanta atá againn fút a fháil agus a sheiceáil go bhfuilimid á próiseáil go dleathach.
 • Iarr ceartú ar an bhfaisnéis phearsanta atá á coinneáil againn fút. Cuireann sé seo ar do chumas aon fhaisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn atá againn fút a cheartú.
 • Iarraidh go scriosfaí d’fhaisnéis phearsanta. Cuireann sé seo ar do chumas iarraidh orainn faisnéis phearsanta a scriosadh nó a bhaint nuair nach bhfuil aon chúis mhaith againn leanúint ar aghaidh á próiseáil. Tá sé de cheart agat freisin iarraidh orainn do chuid faisnéise pearsanta a scriosadh nó a bhaint sa chás gur fheidhmigh tú do cheart agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála (féach thíos).
 • Cur i gcoinne do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil. Tá feidhm ag an gceart seo sa chás go bhfuilimid ag brath ar ár leasanna dlisteanacha (nó leasanna tríú páirtí) agus tá rud éigin faoi do chás ar leith a fhágann gur mian leat agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála ar an bhforas seo. Tá sé de cheart agat freisin agóid a dhéanamh i gcás ina bhfuilimid ag próiseáil do chuid faisnéise pearsanta chun críocha margaíochta dírí.
 • Iarr an srian ar phróiseáil do chuid faisnéise pearsanta. Cuireann sé seo ar do chumas iarraidh orainn próiseáil faisnéise pearsanta fút a chur ar fionraí, mar shampla más mian leat go ndéanfaimis a chruinneas nó an chúis lena phróiseáil a shuíomh.
 • Iarr aistriú do chuid faisnéise pearsanta chuig páirtí eile (ar a dtugtar an “ceart chun iniomparthacht sonraí”).
 • Ceart chun toiliú a tharraingt siar. In imthosca ar bith inar bhraitheamar ar do thoiliú le bailiú, próiseáil agus aistriú do chuid faisnéise pearsanta chun críche ar leith, tá sé de cheart agat do thoiliú don phróiseáil shonrach sin a tharraingt siar ag am ar bith. Nuair a bheidh fógra faighte againn go bhfuil do thoiliú tarraingthe siar agat, ní phróiseálfaimid d’fhaisnéis a thuilleadh chun na críche nó na gcríoch ar aontaigh tú leo ar dtús, ach amháin má tá bonn dlisteanach eile againn chun é sin a dhéanamh sa dlí. Ní dhéanfaidh sé seo difear do dhlíthiúlacht aon phróiseála a rinneadh sula ndearna tú do thoiliú a tharraingt siar.

Más mian leat aon cheann de na cearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, déan teagmháil linn trí úsáid a bhaint as na sonraí inár rannán “Déan teagmháil linn” thíos.

Ní bheidh ort táille a íoc chun rochtain a fháil ar do chuid faisnéise pearsanta (nó chun aon cheann de na cearta eile a fheidhmiú). Mar sin féin, d’fhéadfaimis táille réasúnta a ghearradh más léir go bhfuil d’iarratas gan bhunús, athchleachtach nó iomarcach. De rogha air sin, féadfaimid diúltú d’iarratas a chomhlíonadh sna cúinsí seo.

B’fhéidir go mbeidh orainn faisnéis shonrach a iarraidh uait chun cabhrú linn d’aitheantas a dheimhniú agus chun do cheart chun rochtain a fháil ar d’fhaisnéis phearsanta a chinntiú (nó chun aon cheann de do chearta eile a fheidhmiú). Is beart slándála é seo chun a chinntiú nach nochtar faisnéis phearsanta d’aon duine nach bhfuil aon cheart aige nó aici í a fháil. D’fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leat freisin chun tuilleadh eolais a iarraidh ort maidir le d’iarratas chun dlús a chur lenár bhfreagra.

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar gach iarratas dlisteanach laistigh de mhí amháin. Ó am go chéile d’fhéadfadh sé go dtógfadh sé níos faide ná mí orainn má tá d’iarratas thar a bheith casta nó má tá roinnt iarratas déanta agat. Sa chás seo, cuirfimid ar an eolas thú agus coinneoimid ar an eolas thú.

An tÚdarás um Chosaint Sonraí
Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh tráth ar bith le húdarás maoirseachta na Ríochta Aontaithe maidir le saincheisteanna cosanta sonraí. Is í seo Oifig an Choimisinéara Faisnéise (ICO) ar féidir teacht ar a sonraí trí shuíomh gréasáin an ICO ag https://ico.org.uk/global/contact-us/

Ba mhaith linn, áfach, an deis chun déileáil le do chuid imní sula dtéann tú chuig an EIT, mar sin déan teagmháil linn le do thoil ag baint úsáide as na sonraí inár rannán “Déan teagmháil linn” thíos.

Athruithe ar an bhfógra príobháideachais seo
Coimeádaimid an ceart againn féin an fógra príobháideachais seo a nuashonrú ag am ar bith, agus cuirfimid fógra príobháideachais nua ar fáil duit nuair a dhéanaimid aon nuashonruithe substaintiúla. D’fhéadfaimis fógra a thabhairt duit ar bhealaí eile ó am go ham faoi phróiseáil do chuid faisnéise pearsanta.

Má tá aon cheist agat faoin bhfógra príobháideachais seo, cuir in iúl dúinn le do thoil ag baint úsáide as na sonraí “Déan teagmháil linn” thíos.

Teagmháil a dhéanamh linn
Seo a leanas ár sonraí:
My Future Choice Ltd
Joseph King House
Abbey Farm Commercial Park
Horsham St Faith
Norwich
NR10 3JU
UK
Tel: 01362 688722
Ríomhphost: [email protected]